هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حمایت معاون وزیر از لیزینگ مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه لیزینگ مسکن نمیتواند تمامی مشکلات این بخش را حلوفصل کند، گفت: لیزینگ مسکن میتواند میزان سرمایهگذاریها را در حوزه ساختوساز افزایش دهد.

حامد مظاهریان با بیان اینکه بانک مرکزی به شرکتهای سرمایهگذار نو پا در این زمینه اجازه فعالیت داده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد فعالیت این شرکتها را در حوزه مسکن ارائه داده و این شرکتها در همین زمینه مجوز لازم را دریافت میکنند.

مظاهریان با اشاره به اینکه لیزینگ مسکن سرمایه بیشتری را وارد بازار ساختوساز کشور میکند، گفت: این طرح میتواند بخشی از نیازهای بازار مسکن را تأمین کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: لیزینگ مسکن نمیتواند تمام مشکلات بخش مسکن را حل کند، اما با اجرای این طرح سرمایهگذاری بیشتری در حوزه ساختوساز کشور وارد میشود.

وی در ادامه به طرح مسکن اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: این طرح تا دو ماه آینده رونمایی میشود و تمام زوایای این طرح در اختیار مجلس گذاشتهشده تا از اظهارنظرها و نقطه نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس در پیشرفت این طرح استفاده شود.