حمایت وزیر اقتصاد از مسکن مهر

شمار نشریه : 188

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تأمین مالی مسکن مهر و تصمیمهای شورای پول و اعتبار گفت: این موضوع در کارگروههایی از همان روزهای نخست فعالیت دولت یازدهم آغاز شده و منابع مالی لازم بر اساس یک بازه زمانی مشخص از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائهشده و به تصویب رسیده است.

علی طیب نیا ادامه داد:  بانک مرکزی به وظایف خود عمل میکند و در جلسه اخیر هیئت دولت وزیر راه و شهرسازی گزارش مناسبی را از روند فعالیت مسکن مهر اعلام کرده که بر اساس آن 200 هزار واحد مسکونی آماده واگذاری است.وی درباره وضعیت واحدهای واگذار نشده، گفت: برخی از واحدها به دلیل محدودیتهای جزئی در زیرساختها هنوز قابلواگذاری نیست که امیدواریم در آینده شاهد واگذاری آنها باشیم.

طیب نیا تأکید کرد: نیت دولت یازدهم در مسکن مهر اجرای مناسب آن است و نباید وسیلهای را برای مجازات مردم به وجود آوریم چرا که به اعتقاد ما اگر بنا باشد بر اساس پایه پولی و منابع پرقدرت بانک مرکزی تأمین مالی مسکن مهر انجام شود بهطور حتم آثار تورمی آن گریبانگیر اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حل مشکل تأمین مالی قرار است بانکها داراییهای مازاد حسابهای مصوب بانک مرکزی را به فروش برسانند و آن را به منابع خودشان اضافه کنند.