هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با وام مسکن هیچ کس خانه دار نمی شود

محمد علی پور، نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که قیمت بالای مسکن موجب ناکارآمدی افزایش وام مسکن شده ، به پیام ساختمان گفت: قیمت زمین همواره در حال افزایش بوده و این  امر موجب بر هم زدن تمام برنامههای خانهدار کردن مردم شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: وام مسکن فعلی تأمینکننده هزینه خرید مسکن نیست و با این میزان وام هیچکس خانهدار نمیشود . رکود مسکن نیز به علت عدم تناسب بین درآمد و قیمت مسکن است.

نماینده مردم ماکو تأکید کرد : افزایش وام مسکن خوب است اما این افزایش نباید به ایجاد تورم و افزایش قیمت نهایی مسکن منجر شود.