هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فاتحه باغ‌هاي تهران را بخوانید

گروه معماری دکوراسیون: دغدغه تغيير كاربري و ساختوساز در اراضي باغ‌‌هاي پايتخت، سوژه هميشگي رسانهها شده است . این موضوع سبب شده تا رئيس كميته محیطزیست و خدمات شهري شوراي شهر خبر از مستندسازي باغ‌‌هاي باقيمانده تهران بدهد اما گويا با روند كنوني تخريب و تغيير كاربري باغها بايد فاتحهخواني براي باغها را آغاز كرد.

محمد حقاني، رئيس كميته محیطزیست شوراي شهر با اشاره به مستندسازي از باغهای باقیمانده پايتخت می گوید: باغ‌‌‌هاي كن از آخرين باغ‌‌هاي متراكم و بههمپیوسته شهر تهران هستند كه اين فضاهاي سبز ارزش زيستمحيطي بالايي دارند كه سودجويان و فرصتطلبان به دنبال از بين بردن آخرين پهنه‌‌هاي سرسبز تهران هستند. وی میافزاید:دغدغه از بين رفتن و تغيير كاربري باغها به رغم وجود مصوبات فراوان و تأكيد و پيگيري بسياري از مسئولان همچنان محيطزيست شهري پايتخت را كه به اين ريه‌‌هاي طبيعي براي تنفس احتياج دارد، تهديد ميكند.گويا مصوبات، سخنان و اقدامات مديران شهري هم كارساز نيست و اين روند در گوشه و كنار شهر بهصورت پنهان و آشكار در حال انجام است.

بايد پرسيد در چند دهه اخير چه تعداد باغ و با چه مساحتهايي با تغيير كاربري از بين رفتهاند؟!سؤال ديگر اینكه مگر مستندسازي و شناسنامهدار كردن تعداد اندك باغها و اراضي باقيمانده چه قدر زمان ميبرد كه سالهاست اين دغدغه پابرجاست؟!بااینحال لازم و ضروري به نظر ميرسد بهجای دعواهاي مطرحشده، كميته ويژه حفظ باغها و فضاهاي سبز شورا با قاطعيت تمام هرگونه تغيير كاربري و حتي خریدوفروش را رصد كرده و با شفافسازي نقش خود را ايفا كند و با تصويب مصوبهاي، شناسنامه و بيوگرافي باغ‌‌ روي تابلو نصب شود و در ديد عموم شهروندان قرار گيرد تا با مشاركت شهروندان از سرعت تخريب اين اراضي و باغها كاسته شود.

حجم تخریب باغ در تهران

احمدرضا بنیادی ، کارشناس ارشد محیطزیست در مورد این سؤال که بیشترین حجم تخریب باغ های تهران در کدام منطقه صورت گرفته است و عوارض ناشی از این تخریب چیست، به پیام ساختمان گفت:  در حال حاضر باغهای  ازگل بهشدت در حال تخریب است و متأسفانه شهرداري تهران با در پيش گرفتن الگوي تراكم 300 درصد و سطح اشغال 40 درصد باعث شده كه برجهای 10 طبقه در باغات شهر تهران بالا رفته و باغات عملاً در جريان گودبرداري و ساخت برجها نابود شوند . وی افزود:در منطقه ازگل در بنبست تهراني با ساخت یک برج 40 واحد ساختماني جديد ايجاد خواهد شد و مردمي را كه روزي در محلهای آرام و كم رفتوآمد زندگي میکردند با حجم انبوهي از ترافيك و رفت آمد و عملاً كاهش استانداردهاي زندگي مواجه میکند. نتيجه اين ساختوسازها در شميران، هجوم مردم به سمت لواسان، دماوند، كرج و ... براي فرار از ساختوساز و اشراف و تنفس هواي سالم شده است.

بنیادی ادامه داد: علاوه بر اين ، به دليل گودبرداریهای عميق، ساختمانهای مجاور در موارد متعددي در نتيجه ريزش ناگهاني ديواره گودها تخریبشده و شهروندان جان خود را ازدستدادهاند.وی خاطرنشان کرد: بدون تردید در آینده نزدیک چیزی به نام باغهای  کن ،شمیران ،جنتآباد در تهران نخواهیم داشت و تهران از حجم زیاد دود و آلودگی خفه خواهد شد.

باغها به باغچه تبدیلشدهاند

اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران نیز  با اشاره به باغهای منطقه ۵ در محدوده خیابان «سیمون بولیوار» و «جنتآباد شمالی» گفت: باغهای این منطقه مورد تاختوتاز و کارهای غیرقانونی واقعشده و شهرداری منطقه بااینکه تلاشهایی برای جلوگیری از این اتفاقات انجام میدهد، اما کاری از دستش برنمیآید. شاکری گفت: بسیاری از این باغها به باغچهها تبدیلشده و در آن ساختوسازهای شبانه انجام میشود بهنحویکه دیگر چیزی از این باغها نمانده است. وی از شهرداری خواست به نحوی جلوی «این اقدامهای زیرزمینی و حاشیهای» گرفته شود.

حفظ و نگهداری باغها نیازمند طرح جامع و ویژهای است

 احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر نیز از وجود ۶۰۰ هکتار باغ در منطقه ۵ خبر داد و گفت: بیش از یکچهارم این مساحت در محله کن قرار دارد بنابراین حفظ و نگهداری این مجموعه نیازمند طرح جامع و ویژهای است. وی افزود: این موضوع در طرح جامع و تفصیلی پیشبینیشده اما باید سازوکار اجرای آن را فراهم کرد.به گفته مسجد جامعی در حال حاضر زمین بایر از زمین مشجر گرانتر است و صاحبان باغها ترجیح میدهند زمینشان عاری از درخت باشد. درحالیکه باید کاری کرد تا این موضوع معکوس باشد و سازوکاری برای حفظ باغات تهران که کاهش شدیدی یافته ایجاد کرد.

در 30 درصد مساحت باغها میتوان بنا ساخت

پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه تغییر کاربری بخشی از باغها و نبود نظارت لازم، سبب تخریب روزافزون آنها شده است. افزود: طرحی در شورای دوم شهر تهران به تصویب رسید که بر اساس آن حداکثر در 30 درصد مساحت باغها میتوان بنا ساخت.وی گفت: این مصوبه بهانهای شد تا در سایه نبود نظارت لازم، برخی سازندگان بهجای 30 درصد حتی تا 90 درصد فضای باغها را برای ساختوساز اشغال کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در عمل خلاء قانونی برای حفظ باغهای شهر تهران وجود ندارد، تصریح کرد: دلسوزی و دقتی که لازم بود دراینباره اعمال نشده است و مسئولان نیز نباید اجازه کاری را میدادند که نتیجه آن از بین رفتن بخشی از باغهای شهر تهران باشد.

شورای شهردر مقابل تخریب باغها میایستد

محمدمهدی تندگویان، نایبرئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با بیان این مطلب که ساختوساز «برج باغها» عامل اصلی نابودی باغهای تهران است، گفت: برای حفظ باغهای تهران باید قوانین سختگیرانهتری تصویب شود. این عضو شورای شهر تهران افزود: در نیمه اول تیرماه  طرح مصادره زمینهایی که مالکان آن برای ساختوساز درختان آن را قطع میکنند به شورا آورده شد و در حال حاضر قانونمدار کردن ساختارهای شهری در مرحله گذاراست و برای تثبیت قانون و الزام به اجرای آن باید سختگیر بود.

 این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: صدور مجوز ساختوساز در باغها در گذشته سبب شده که امروز این برج باغها بهعنوان قاتل باغها و درختان تهران باشند و درحالیکه در خصوص حفظ باغها قوانین و لوایح زیادی هم وجود داشته اما محدودههای وسیعی از باغها به ویژه در منطقه یک از بین رفته است. تندگویان ابراز امیدواری کرد با تصویب لایحه حمایت از باغهای تهران در شورای چهارم این روند متوقف و در جهت عکس ادامه داشته باشد. بر اساس این طرح که او پیشنهاد کرده است اگر مالک قصد تخریب باغ و یا تغییر شاکله باغ و یا قطع درختان را داشته باشد تا تراکم بیشتری دریافت کند هیچ نفعی نخواهد برد و بههیچعنوان مشمول مجوز ساختوساز نمیشود. عضو شورای شهر تهران گفت: در سالهای قبل به مالکان باغها اجازه داده میشد که بیشتر از محدثاتی که در باغ است ساختوساز کنند و همین عامل هم بلای جان باغهای تهران شد اما امروز شورای شهر به جد در مقابل این قبیل اقدامات خواهد ایستاد.