تشویق صاحبان بناهای تاریخی

شمار نشریه : 188

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تهران از ارائه بستههای تشویقی به صاحبان بناهای تاریخی خبر داد.

رجبعلی خسروآبادی، بابیان اینکه ضوابط مربوط به نگهداری بناهای تاریخی با محوریت حفظ حقوق مالکانه افراد در حال تنظیم است، گفت: ارائه بستههای تشویقی برای مالکان خانههای تاریخی، رغبت این افراد را برای حفظ این مواریث افزایش میدهد. وی افزود: ما برای حفظ و نگهداری بناهای تاریخی استان تهران برنامه جامعی داریم که این برنامه در چند مرحله اجرا میشود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با اشاره به اینکه برای نگهداری از اماکن تاریخی هماهنگی و مشارکت سایر دستگاهها نیاز است، یادآور شد: اصلاح و تنظیم ضوابط مربوط به بناهای تاریخی تهران با همکاری شورای شهر و شهرداری تهران در حال انجام است.

وی ادامه داد: این ضوابط به نفع مالکان تغییر پیدا میکند چراکه بر اساس دستورالعملهای فعلی، حقوق مالکانه افراد و منافع آنها لحاظ نمیشود و شاید این موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که صاحبان خانههای تاریخی را نسبت به نگهداری از این مواریث بیرغبت کرده است.

خسروآبادی بابیان اینکه ضوابط مربوط به خانههای تاریخی بهگونهای اصلاح خواهد شد که مالکان به حفظ این بناها رغبت پیدا کنند، یادآور شد: حفظ بناهای تاریخی با اعطای بستههای تشویقی به مالکان این بناها یکی از مهمترین مواردی است که در تهیه و تنظیم ضوابط جدید مورد تاکید قرار میگیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران افزود: رعایت حقوق مالکانه، تغییر کاربری بناهای تاریخی، بدون پرداخت عوارض در بسته تشویقی برای صاحبان بناهای تاریخی لحاظ خواهد شد. وی گفت: تنظیم این ضوابط با مشارکت چهارجانبه، معاونت شهرسازی شهرداری تهران، اداره کل بازمانده فرهنگی استان تهران، کمیسیون شهرسازی شورای شهر و کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر در حال انجام است.