هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سخنان نغز

ستودن بيش از آنچه سزاوار است نوعي چاپلوسي و كمتر از آن، درماندگي يا حسادت است.

حضرت علی(ع)

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام میدادید، همان نتیجهای را میگیرید که همیشه میگرفتید.   کوروش کبیر

هرگز هنگام گام برداشتن بهسوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آناني که دستمزد خويش را پيشاپيش میخواهند نباشد ! تنها به توانايي هاي خود انديشه کن.

ارد بزرگ

حسن بلندپروازی در آن است که انسان را پر جنبوجوش نگه میدارد، اما اگر باعث گردد که انسان از واقعیت دور بماند، دیگر بلندپروازی نیست بلکه کوتهنظری است.

 زرتشت