هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام شما

وقتی شهرداری تخلف می کند- ساکن ساختمانی 5 واحدی در منطقه یوسفآباد تهران هستم که اخیراً شهرداری منطقه 4 واحد آن را خریداری کرده و از مسکونی به اداری تغییر کاربری داده است. برای این تغییر کاربری مدت دو ماه است که آرامش ما را سلب نمودهاند.تاکنون چند بار نیز به شهرداری مراجعه  و شکایت نمودهایم و هر بار قول مساعدت میدهند درحالیکه  کار ساختوساز آنها ادامه دارد. وقتی شهرداری بهعنوان نهادی که متولی پیشگیری از تخلفات است، خود مرتکب تخلف میشود نباید امیدی به اصلاح روند ساختوساز کشور داشت.

خویی

مقصر گرانی اجارهبها مشاوران املاک هستند- برای اجاره یک واحد مسکونی به چند دفتر مشاور املاک سر زدم.واحد موردنظرم در تمام این دفاتر فایل شده بود اما با نرخهای متفاوت. مثلاً یکی از دفاتر مبلغ اجارهبها را 400 هزار دیگری 450 و یکی دیگر 500 هزار تعیین کرده بود. سرانجام در گفتگو با صاحبخانه مبلغ اجاره را 300 هزار تومان و قرارداد را بهصورت دستی نوشتیم . به نظر بنده مقصر تمام نوسانات بازار رهن و اجاره بنگاهیها هستند.

اسداللهی