هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خودتان انتخاب کنید

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران با حضور بیش از 1200 شرکت و در مساحتی بالغ بر 80 هزار مترمربع در نوع خود بزرگترین رویداد نمایشگاهی صنعت ساختمان کشور بهحساب میآید. از طرفی مهمترین عامل تمایز این نمایشگاه ، حضور بیش از 100 هزار نفر بازدیدکننده متخصص از این رویداد نمایشگاهی است. تمام شرکتهای حاضر در نمایشگاه هزینههای زیادی بابت غرفه و ساخت آنها پرداخت کردهاند تا این فرصت را از دست ندهند. از طرفی خیلی از متقاضیان شرکت در این نمایشگاه نیز در پشت درهای بسته این نمایشگاه برای رزرو  جاماندهاند. بعدازاین مرحله حتماً شما هم موافقید که شیوه جذب بازدیدکنندگان برای حضور در غرفه موردنظر از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد. ما سعی کردهایم در این مطلب راههای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن  با هزینههای موجود  را بررسی کنیم تا خود شما تصمیم بگیرید کدام راه مناسبتر است؟!

1-غرفه سازی

اولین چیزی که همه شرکتکنندگان در نمایشگاه مجبور به انجام آن میباشند برنامهریزی برای ساخت غرفه، در فضای باز یا در فضای داخل سالن میباشند. عدهای سعی دارند با صرف هزینهای میلیونی و با ساخت غرفهای متمایز بهتر دیده شوند تا بدینوسیله بازدیدکنندگان را بهسوی خود جذب کنند. یکی از مزایای این روش این  است که نگاه بازدیدکننده را متوجه غرفه مینماید که عاملی مثبت قلمداد میشود اما معایب این روش این است که برای غرفه سازی منحصربهفرد باید متراژ زیادی زمین در اختیار داشت و هزینه این نوع غرفه سازی بسیار بالاست که در توان همه شرکتکنندگان نیست .

2- متراژ غرفه

مساحت غرفه از عوامل تأثیرگذار و مثبت در جذب بازدیدکنندگان به شمار میآید اما باید توجه داشت که از معایب این روش یکی محدودیت در گزینش غرفه هنگام ثبتنام است که به هر شرکت بیش از یک غرفه اختصاص نمیدهند مگر اینکه شرکتها در قالب اسپانسری حضور یابند تا بتوانند از مزایای غرفههای جزیرهای بهرهمند شوند.

3-جانمایی غرفه

همه شرکتها سعی دارند تا در بهترین نقطه مکانی،ازنظر دید بازدیدکنندگان در فضای داخل سالن و همچنین فضای باز نمایشگاهی باشند ورودی سالنهای نمایشگاهی از مهمترین نقاط استراتژیک  و کانون توجه دید بازدیدکنندگان است که فقط مخصوص اسپانسرهای شرکتکنندگان نمایشگاه میباشد. پس شما هم موافقید که این روش هم منحصر به شرکتهای اسپانسری میباشد . از معایب آن هم این است که به دلیل تعداد زیاد شرکتکنندگان گزینش چنین امری میسر نیست.

4-اسپانسری نمایشگاه

اولین چیزی که همه شرکتکنندگان به آن علاقه دارند ، مزایای اسپانسری نمایشگاه است اما از معایب آن هزینه انجام اسپانسری است که مبلغی بیش از 150 میلیون تومان میباشد که مطمئناً در توان خیلی از شرکتکنندگان نیست.

5-حضور در ویژهنامه روزنامه رسمی و انحصاری نمایشگاه

هرساله مجری و صاحبامتیاز نمایشگاه، شناختهشدهترین و پرتیراژترین نشریه حوزه صنعت ساختمان را دعوت به انتشار ویژهنامه رسمی نمایشگاه- آنهم در قالب انحصاری- مینماید تا بدینوسیله روزنامه رسمی و انحصاری نمایشگاه بهعنوان تریبون رسمی اخبار به دست بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان نمایشگاه برسد.

مزایای حضور در ویژهنامههای رسمی و انحصاری نمایشگاه اول هزینه بسیار کم آن و دوم تیراژ بالای روزنامه رسمی و انحصاری است که سبب میشود به دست تمام بازدیدکنندگان برسد.سوم اینکه ویژهنامه رسمی و انحصاری نمایشگاه دارای 5 غرفه در ورودیهای فضای باز نمایشگاهی است که در کانون توجه و دید بازدیدکنندگان قرار دارد و باعث میشود حتی یک بازدیدکننده هم ازدستداده نشود.چهارم اینکه این نشریه برند رسمی و انحصاری صنعت ساختمان کشور و مورد اعتماد همه صاحبان این صنعت است . پنجم اینکه یکصد هزار نسخه این نشریه کاملاً بهصورت رایگان در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد،ششم اینکه این نشریه رسمی و انحصاری بهصورت سه زبانه چاپ و منتشر میشود.

از معایب این روش استفاده و حضور در ویژهنامههای غیررسمی در قالب خبرنامه و ... میباشد چراکه ویژهنامههای غیررسمی هیچ تعهدی در قبال تولید اخبار مرتب روزانه نمایشگاه ، توزیع رایگان و تیراژ ندارد . پس  توصیه میشود برای شرکتکنندگان بهخصوص آن دسته از شرکتکنندگان که موفق به حضور در نمایشگاه نشدهاند در دام رسانههای غیررسمی گرفتار نشوند و هزینههای خودشان را سوخت نکنند.

لازم به ذکر است؛ در سایت رسمی اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، برای چهار سال پیاپی هفتهنامه پیام ساختمان پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان کشور بهعنوان مجری رسمی و انحصاری ویژهنامههای روزانه بهصورت سه زبان- فارسی،انگلیسی و عربی- چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان کشور معرفیشده است.

6-حضور در کتاب نمایشگاه:

حضور در کتاب نمایشگاه همانند غرفه سازی امری اجتنابناپذیر است. بنابراین از مزایای خاص در مقایسه با روشهای دیگر نمیتواند برخوردار باشد. بهخصوص اینکه تیراژ بسیار محدودی دارد و فقط بین شرکتکنندگان به صورت رایگان توزیع میشود اما آن دسته از شرکتها که میخواهند متمایز باشند، میتوانند از تبلیغات داخل صفحات این کتاب استفاده نمایند.

7-استفاده از هدایا و جوایز برای بازدیدکنندگان:

این روشی است که اکثر غرفه داران در نمایشگاه برای جذب بازدیدکنندگان به کار میگیرند اما هزینه این کار بسیار بالاست چراکه بازدیدکنندگان این نمایشگاه بسیار زیاد است و اهدای جوایز به همه بازدیدکنندگان در توان مالی اکثر شرکتها نیست.

8-برگزاری جشنواره و همایش در نمایشگاه:

از مزایای این روش معرفی محصول و یا خدمات خود به شرکتهای دیگر و بازدیدکنندگان میباشد بهخصوص اینکه جامعه مخاطبین متخصص را مورد هدف و تأمین قرار میدهد . از معایب این روش هزینه بالای انجام کار و گزینش و اجرای فضای همایش میباشد که بهراحتی برای هر شرکتی امکان برگزاری آن فراهم نمیباشد.

9- پیام رادیویی و حضور در برنامه تلویزیونی نمایشگاه:

پیام رادیویی و تلویزیونی از روشهای  متداول در اطلاعرسانی است اما از معایب آن تعداد زیاد شرکتکنندگان در نمایشگاه است که باعث میشود صدای رادیو  به گوش همه بازدیدکنندگان نرسد. ضمن اینکه هزینه بالایی نیز دارد.

10- استفاده از آگهینماها و تبلیغات در فضاهای محیطی نمایشگاه:

در مسیر محل دائمی نمایشگاه بینالمللی ج .ا. ایران بسیاری از شرکتها اقدام به تبلیغات با نصب بیلبورد میکنند اما باید در نظر داشت که محدودیت 4 روز نمایشگاه سبب میشود این امکان بهراحتی برای متقاضیان فراهم نشود. از طرفی در مقایسه با روشهای تبلیغاتی دیگر این روش از هزینههای بسیار بالایی برخوردار است.

در این گزارش  10 روش موجود را برای شما عزیزان شرکتکننده در نمایشگاه بهخصوص شرکتهایی که از حضور در نمایشگاه جاماندهاند را گردآوری و تحلیل کردیم تا همه شرکتها بتوانند خودشان با توجه به رعایت بهینهترین روش، تصمیم بهگزینش تبلیغات مناسب با بیشترین کار آیی را بگیرند.

به اطلاع شرکتکنندگان گرامی و دستاندرکاران صنعت ساختمان میرساند؛ نشریه پیام ساختمان همانند سالهای گذشته بهعنوان مجری رسمی وانحصاری ویژهنامه روزانه چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان تهران آمادگی خود را برای معرفی هر چهبهتر و تأثیرگذارتر محصولات شرکتها با بستههای ویژه و خدمات منحصربهفرد اعلام میدارد. تا بتوانیم به شما کمک کنیم که حتی یک بازدیدکننده را از دست ندهید.