هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   188   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

روزگار غریبیست اُس موسی

تو را چه سود

برج به فلک بر فروختن

هنگامیکه

هر درخت این باغ نفرینَت میکند؟

تو را چه سود از باغ و درخت

که با چنارها

به بولدوزر سخن گفتهای.

آنجا که قدم برنهاده باشی

درخت از رُستن تن میزند

اما

ساختمان پشت ساختمان

استراکچر پشت استراکچر

اسکلت فلز پشت اسکلت فلزی

ستون بتنی پشت ستون بتنی

و برج پشت برج است

که از خاک درمیآید!

چراکه تو

تقوای خاک و آب را

هرگز

باور نداشتی،

اما تسهیلات مدتدار

را چرا!

***

در این بنبست کج و پیچ ما

درخت را

به فشاربار بیل و بولدوزر

سرنگون میدارنـد!

به روئیدن خطر مکن.

روزگار غریبیست اُس موسی

***

آنک بسازبندازاناند

بر باغها مستـقـر

با بیل و بولدوزری خونآلود

روزگار غریبیست اُس موسی

و طبیعت را از شهرها جراحی میکنند

و گنجشکها را از قرنیز.