هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توسعه فعالیت شرکت های خدمات انرژی

مدیر دفتر بهرهوری انرژی در بخش صنعت سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا) گفت: فعالیت شرکتهای خدمات انرژی در کشور با توجه به اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی بیشازپیش توسعه مییابد.

محمد اکبری افزود: توسعه دانش عمومی و تخصصی بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین استانداردسازی مصارف انرژی در بخشهای مختلف از روشهای مهم کنترل مصرف حاملهای انرژی و صیانت از سرمایههای ملی است که با توجه به مبالغ پرداختی در بخش یارانههای انرژی در کشور،به ایجاد سازوکاری به نام شرکتهای خدمات انرژی (ESCO) منجر شده است.

وی گفت: شرکتهای خدمات انرژی خدمات متنوعی ارائه میکنند که ازجمله میتوان به مطالعه و امکانسنجی فنی و اقتصادی طرحهای بهبود بازدهی انرژی، تأمین مالی طرحها، نصب و انجام خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات با بازده بالا، تأیید طرحهای صرفهجویی انرژی، پایش و اندازهگیری، انجام مطالعههای تحلیل ریسک و همچنین تقبل بخشی از ریسکهای اقتصادی، فنی طرح اشاره کرد.وی تصریح کرد: شرکتهای خدمات انرژی صرفهجویی انرژی پیشبینیشده را تضمین میکنند و تمام هزینههای شرکتهای خدمات انرژی از محل صرفهجویی انرژی که در صورتحساب انرژی مشخص خواهد شد، پرداخت میشود.

اکبری افزود: بهمنظور حمایت از شرکتهای خدمات انرژی در اسناد بالادستی کشور، قوانین بسیار مهم و کاربردی تعیینشده است بهطوریکه تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 17 قانون اصلاح الگوی مصرف ازجمله این قوانین هستند که زمینههای توسعه فعالیت شرکتهای خدمات انرژی را بهروشنی بیان میکنند. وی ادامه داد: در این جهت، سازمان بهرهوری انرژی ایران بهعنوان متولی مباحث و برنامههای مدیریت انرژی یکی از سرفصلهای مهم کاری خود را توسعه سازوکار فعالیت شرکتهای خدمات انرژی قرار داده است و این سازمان جهت ظرفیتسازی و ایجاد بستر فضای کسبوکار این شرکتها و رفع دغدغههای موجود، برنامههای حمایتی خود را در قالب تدوین سازوکارهای توسعهای و قانونی، ایجاد چارچوب سازمانی برای ارتقای کسبوکار، برگزاری دورههای آموزش تخصصی و کاربردی و ایجاد فرصتها در بهرهگیری از تجارب سایر کشورهای پیشرو ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه با توجه به بهره‏وری پایین انرژی در کشور و لزوم حرکت بهسوی اصلاح الگوی مصرف انرژی، کمبود اعتبار بهمنظور اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی از چالشهای مهم دستگاهها و موسسههای دولتی است، تصریح کرد: بخش خصوصی بهصورت جدی باید در حوزه مدیریت انرژی ورود کند که در صورت تحقق این زمینه همکاری، مجموعه دولت، بخش خصوصی و مصرفکننده نهایی منتفع خواهند شد و قانون بودجه سالانه کشور ازجمله قوانین تسهیلکننده این موضوع خواهد بود. اکبری افزود: هماکنون ، بیش از 110 شرکت خدمات انرژی در کشور شناساییشدهاند که این شرکتها در تمامی استانها حضور دارد.

مدیر دفتر بهرهوری انرژی در بخش صنعت سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا)  با اشاره به مشکلات و موانع پیش رو در این بخش، گفت: هرچند نقایص و کمبودهای زیادی پیش روی توسعه صنعت شرکتهای خدمات انرژی به خاطر پیچیدگیهای آن وجود دارد، با این حال برآوردها حاکی از آن است که این صنعت، آینده موفقی خواهد داشت و امروزه بسیاری از فعالان شرکتهای خدمات انرژی بر این باورند که قراردادهای مبتنی بر کار آیی انرژی، یک کسبوکار خوب یا دستکم درحالتوسعه در کشور است.