هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سیستم الکترونیکی نجات خانه از آتش

دستگاهـی جهت اعلام آتشسوزی طراحی شده است که بر روی تلفن ثابت نصب میشود و قادر است از طریق ایمیل کاربر را با خبر کند.

شرکت فرانسوی «آلکاتل» به دنبال پیشبرد تلفنهای ثابت به اتوماسیون خانگــــی است؛ دستگاهی که این شرکت طراحی کرده است یک تلفن ثابت هشدار دهنده در مواقع آتشسوزی است و متشکل از 3 عنصر شامل آشکارساز دود NF، جعبه آلکاتل و یک تلفن DECT Alcatel 370 است.

جعبه آلکاتل مسئول هماهنگی تمام اقدامات است و برای هشدار دادن راه اندازی شده است؛ آلکاتل به راحتی به WIFI متصل میشود و در اصل یک دستگاه تلفن متصل است.

هنگامی که آتش رخ میدهد، صدای آژیر دستگاه بلند میشود و از طریق تلفن و سه شماره از پیش تعریف شده به کاربر هشدار میدهد؛ این اتفاق ممکن است در نبود شما پیش آید و یکی از شمارهها میتواند از طریق تلفن به شما ایمیل دهد یا بر روی نرم افزار به کاربر اطلاع دهد. در حال حاضر این دستگاه در سوپر مارکتها به فروش میرسد و بعدها سنسوری مانند نشت آب برای نظارت کاملتر و جهت گسترش به آن اضافه میشود.