هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مافیای مخوف در لابی شهرداری‌ها

گروه ساختوساز: مشکل عمده صنعت ساختمان ما این است که قوانین واحد به روشهای مختلف اجرا میشوند، و همین امر زمینه دخالت سلیقهها را فراهم آورده است. یکی از نهادهایی که زیرمجموعه آن به روشهای متفاوت کار میکنند، شهرداری است، بهگونهای که در برخی مناطق رضایت مشتریان را فراهم آورده، اما در مناطقی دیگر وضعیت متفاوتی را رقم می زنند که باعث نگرانی مراجعهکنندگان میشود. در ادامه سلسله گزارشهای پیام ساختمان از "مراجعات مردم به شهرداری"  دریکی دیگر از مناطق بیست و دوگانه تهران پای صحبت برخی شهروندان نشستهایم که شرح مختصر آن در پی میآید:

شهرداریها متفاوت هستند

یکی از مراجعهکنندگان به خبرنگار پیام ساختمان گفت: حدود چهار ماه است که به دنبال گرفتن جواز هستم. باوجوداینکه این پروسه تقریباً عادی است اما واقعاً خستهکننده هم هست! حتی ممکن است در فاصله زمانی درخواست تا دریافت جواز، قانون جدیدی بیاید که روند کار را تغییر دهد.

 وی در مورد نقطه شروع دریافت جواز ساختمان گفت: در ابتدا باید برای دستور نقشه، به دفاتر خدمات الکترونیک درخواست بدهیم؛بعدازاینکه دستور نقشه صادر شد در مرحله بعد تهیه نقشه معماری صورت میگیرد که ممکن است تأیید کردن آن تا دو ماه طول بکشد.

وی ادامه داد: نمیتوان گفت این دفاتر بهصورت "الکترونیکی" فعالیت میکنند! بهطور مثال نقشهها را اسکن میکنند که در شهرداری بتواند از طریق سیستم ببینند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری این منطقه واقعاً عملکرد خوبی داشته،اما فعالیت برخی مناطق واقعاً قابلقبول نیست و گاهی از ساعت 2 بعدازظهر به بعد در را میبندند و حتی در برخی مناطق نمیتوان بهراحتی پیش مسئول صدور پروانه رفت.

این پیمانکار در پاسخ به پیام ساختمان که چقدر تغییر کاربریها هزینهبر است، گفت: بهطور متوسط برای هر متر تغییر کاربری که به خاطر طرح تفصیلی به وجود آمده است، یکمیلیون و 100 هزار تومان باید پرداخت شود.

استفاده از قانون نانوشته

مراجعهکننده دیگری با اظهار گلایه از روند انجام کارها در برخی مناطق شهرداری گفت: در برخی مناطق شهرداری، دلالها و مافیایی وجود دارند که با گرفتن پول هنگفت از مراجعه کنندگان، کار "غیرممکن" را "ممکن" میکنند؛ اگر در لابی این مناطق بنشینید،  این افراد بهراحتی قابلشناسایی هستند.

وی ادامه داد: برخی از قوانین شهرداری درجایی ثبت نمیشوند و این قوانین بهعنوان برگ برنده پیش مسئولان میماند تا بهوقت مناسب از آن استفاده کنند، بنابراین شهرداریها کار خلاف قانون نمیکنند  بلکه همه بر اساس قانون نانوشته است.

کار غیرقانونی دفاتر خدمات الکترونیک

یکی دیگر از مراجعان که مهندس معماری بود به خبرنگار ما گفت: اگر قرار باشد بهصورت شخصی کارکنیم، چیزی عایدمان نمیشود، اما کسانی که برگهشان را در دفاتر حقوقی میگذارند، وضعیت خوبی دارند. با آمدن طرح ارجاع کار نظارت، وضعیت مهندسان ناظر بهتر از مهندسان معماری است  با اجرای این طرح باید بهطور متوسط متری 6800 تومان بهحساب نظاممهندسی بریزند و همین امر باعث بهبود وضعیت شده است. البته برخلاف تصوری که وجود دارد، کار نظارت از تمام بخشها سنگینتر است؛ کافی است بلایی سر ساختمان بیاید، یکراست به سراغ مهندس ناظر میروند.

وی در رابطه با مجری ذیصلاح هم گفت: مجری ذیصلاح، قطعاً کیفیت ساختوساز را بالا میبرد اما حدود 10 درصد کل هزینههای ساخت را باید به مجری بدهند، یعنی اگر یک ساختمان 500 میلیون هزینه داشته باشد،50 میلیون به مجری بدهد.

وی در مورد دفاتر خدمات الکترونیک تصریح کرد: درگذشته، ما جلوی یکی از شهرداری مناطق بیستودو گانه دفتر طراحی داشتیم و کارمان حسابی رونق داشت؛ مالک دستور نقشه را از خود شهرداری میگرفت و به ما میداد اما در حال حاضر دفاتر خدمات الکترونیک این کار را انجام میدهند.

این اربابرجوع ادامه داد: بسیاری از این دفاتر به اسمهای مختلف دفاتر طراحی و نقشهکشی تأسیس کردهاند و پس از مراجعه مالکان، به آنها توصیه میکنند:" کارتان را به فلان شرکت بدهید، ما کار این شرکت را تأیید میکنیم" درحالیکه وظیفه این دفاتر مطابقت نقشهها با قوانین شهرداری است و اصلاً از این کار منع شدهاند.

وی بابیان اینکه هیچچیزی برای مالک بهاندازه این آدرس خوشحالکننده نیست، افزود: این روزها کار از دفتر خدمات الکترونیک بیرون نمیآید و اصولاً سود دفاتر در همین موضوع است!اگر کسی مثل بنده هنوز هم کار میکند، به خاطر اطمینان مالکانی است که از گذشته با من کارکردهاند و کارم را قبول دارند.

وی بابیان اینکه شهرداری به دنبال این است که کسی مرتکب تخلف شود و جریمهاش کند، خاطرنشان کرد: در اکثر مواقع چنانچه پروندهای به کمیسیون ماده 100 برود، اولین کار این است که جلوی کار مهندس ناظر گرفته شود و اجازه گرفتن کار جدید را ندارد.

تعبیر مناسب حکومتهای محلی

اربابرجوع دیگری به پیام ساختمان گفت: برخی مناطق واقعاً مطابق قانون حرکت میکنند، اما برخی مناطق واقعاً خلاف جهت قانون، یعنی کاملاً تعبیر حکومتهای محلی درست است!

وی در رابطه با تأمین پارکینگ و قوانین موجود خاطرنشان کرد: در مرحله طراحی و نقشهکشی، باید چند واحد پارکینگ را تأمین کرد، اگر تأمین نشود، برگشت میخورد؛ اما در مرحله اجرا میتوان تخلف کرد و معمولاً مشمول جریمه میشوید و برای عدم تأمین هر پارکینگ باید 9 میلیون تومان جریمه داد که به نظر این عدد قابلمقایسه با درآمدی که برای مالک به همراه میآورد، نیست.

این مراجعهکننده به رعایت اخلاق در ساختوساز اشاره کرد و افزود: اگر قرار باشد مالک یا مجری، شهرداری را دور بزند، بهراحتی میتواند این کار را انجام دهد. مثلاً برخی ارتفاع پارکینگ را بلندتر از حد معمول میگیرند تا بعدها بتوانند از آن استفاده تجاری کنند. برای این کار ارتفاع را متناسب با قانون میسازند اما از سقف کاذب استفاده میکنند! پس از بررسی شهرداری و تایید کار، سقف کاذب را برمیدارند و پارکینگ شکل تجاری به خود میگیرد. این موضوع را نه برای آگاهی متخلفان، بلکه برای آگاهی مسئولان شهرداری میگویم چراکه متخلف بهخوبی همه راهها را بلد است.

مهر تائیدی بر یک واقعیت

چند نفر مقابل در ورودی شهرداری نشسته بودند و مشغول بررسی چند پرونده بودند. زمانی که از آنها پرسیدیم که «آیا اربابرجوع شهرداری هستید؟» یکی از آنها پاسخ داد: شما کارچاقکن این منطقهاید