هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظام‌مهندسی بازسازی شود

عضو هیئتمدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور گفت: نظاممهندسی ساختمان پس از 20 سال باید برای هماهنگی با شرایط کنونی نسبت به بازسازی خود اقدام کند.

حسن محتشم در حاشیه هفدهمین اجلاس هیئتهای عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان به خبرنگار ما گفت: نظاممهندسی باید با همه تشکلهای مربوطه از جمله انبوهسازان در ارتباط تنگاتنگ باشد.وی افزود: قانونگذار نظاممهندسی را بهعنوان یک سازمان نظارتی دیده و باید این نظارت بهدرستی انجام شود. متأسفانه اغلب قیمت خدمات با میزان ارائه آن همخوانی ندارد . ضمن اینکه هر بخشی از خدمات بهعنوان درصدی از کل قیمت ساختمان محاسبه میشود که این امر غیرمنصفانه است.

وی اضافه کرد: نظاممهندسی باید در چارچوب قانون مصوب عمل کند و فراتر نرود چرا که این امر باعث اختلال در کار تشکلهای دیگر میشود. به نظرم همینکه نظاممهندسی بهعنوان مجری وارد ساختوساز میشود غیراصولی بوده و از نظارت فراتر رفته است. سازمان نظاممهندسی باید کار نظارتی انجام دهد.

محتشم با بیان اینکه با دخالت نظاممهندسی در کار دیگر تشکلها مخالف هستیم، گفت: در این کنفرانس موضوعات بسیار مهمی از طرف وزیر راه و شهرسازی مطرح شد که اگر بهدرستی موردتوجه قرار گیرد، برای بسیاری از تشکلها و نظاممهندسی مؤثر خواهد بود.