یکپارچه‌سازی، یکی کردن نیست

شمار نشریه : 187

عضو سابق هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران گفت: قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان در زمان خود قانون پیشرفتهای بود اما طبیعی است که تمام قوانین باید در طول زمان اصلاح و بازنگری شوند.

منوچهر شیبانی اصل، در حاشیه هفدهمین اجلاس هیئتهای عمومی سازمانهای نظاممهندسی ساختمان در پاسخ این سؤال که آیا ارجاع کار از وظایف نظاممهندسی است، به پیام ساختمان گفت: وزیر راه و شهرسازی که از نظریهپردازان نظاممهندسی ساختمان هستند و قانون را نوشتهاند، بهصراحت اعلام کردند که توزیع کار از وظایف نظاممهندسی نیست و جزو مأموریتها قرار نمیگیرد. نظر من هم غیرازاین نیست.

وی در مورد برگه فروشی گفت: موضوع برگه فروشی مغایر حقوق شهروندی، اخلاق مهندسی و الزامات توسعه مهندسی است. بخشی از این معضل به عدم آگاهی مهندسان بر میگردد و در وهله اول باید علاوه بر اصلاح سیستم تا جایی که امکان دارد هیئتمدیره استانها اعضا را ارشاد کنند و در مرحله دوم چنانچه این امر مشاهده شد، از طریق قانون جلوگیری به عمل آید و متخلفان جریمه شوند.

شیبانی در مورد یکپارچهسازی تشکلهای صنعت ساختمان تاکید کرد: ما دو نظام فنی اجرایی داریم و منظور آقای وزیر از یکپارچهسازی تشکلها این است که فارغ از کارفرمای پروژه که میتواند دولت یا بخش خصوصی باشد، به دلیل اینکه بحثهای اساسی حرفه واحد است، باید یک صلاحیت اساسی و مبنایی وجود داشته باشد. بنابراین منظور یکپارچه کردن نیست بلکه منظور آقای دکتر آخوندی وحدت مبانی نظامهای ساختوساز میباشد.

عضو سابق هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران در مورد اشتغال کاردانها و اینکه نهایتاً کاردانها وظیفهای غیر از اجرا دارند یا خیر، گفت: کاردانها طبق قانون حق نظارت دارند و برخلاف نظر برخی از افراد فعالیتشان منحصر به اجرای ساختمان نیست. به نظرم باید در زنجیره ساختمان کاردانها در نظر گرفته شوند همانگونه که در کشورهای پیشرفته از این نیروها استفاده میکند.