هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجاره هنوز تب دار است

گروه بازار ساختمان: نگاهی به فایلهای موجود در دفاتر املاک و گفتگو با مستأجرانی که در گرمای تابستان دربهدر دنبال خانهای متناسب با توانایی مالی خود میگردند، نشان میدهد؛ علیرغم گفتهها و تلاش مسئولان مربوطه در کنترل بازار ، اوضاع چندان به کام مستأجران نیست و مالکان سودجو همراه با مشاوران املاکی که تنها به منافع مادی خود میاندیشند، بازار اجاره را آنچنان ملتهب کردهاند که کمتر مستأجری توانایی نزدیک شدن به آن را دارد. در این شرایط مستأجر مجبور میشود یا با افزایش اجارهبهای مالک قبلی موافقت کرده و قراردادش را تمدید کند یا باید گرمای تابستان و طعن و تحقیر مشاوران املاک و  ناز مالکان را به جان بخرد تا خانهای نه بزرگتر از خانه قبلی بلکه کوچکتر از آن بیابد. بهمنظور آگاهی از اوضاع بازار اجاره با چند تن از مراجعهکنندگان به دفاتر املاک گفتگویی انجام دادیم که میخوانید:

دستم به یقه اجاره نمیرسد

احمد جلالی ، مراجعهکننده به دفتر مشاور املاک در گفتگو با پیام ساختمان با گلایه از وضعیت بازار اجاره  گفت: با فرارسیدن فصل جابهجاییها برای یک آلونک دربهدر و آواره خیابانها میشویم. وی افزود: هرسال با تلاش و کوشش دارایی اندک خودم را بیشتر میکنم اما میبینم بازهم دستم به یقه اجاره نمیرسد. باور کنید دیگر خسته و ناتوان شدم. سال گذشته من با 30 میلیون تومان رهن، یک 50واحدمتری در بهار شمالی با ماهی 400هزار تومان  کرایه برای یکسال اجاره کردم. امسال با 40میلیون تومان پول پیش هنوز هم آواره خیابانها هستم.

این شهروند ادامه داد: آیا مسئولان میدانند من در طول یکسال چقدر سختی کشیدم تا بتوانم این 10میلیون تومان را پسانداز کنم؟سؤال من این است آیا وزیر راه و شهرسازی که با اعتمادبهنفس از کاهش قیمتها حرف میزند سری به دفاتر مشاور املاک زده است .

اجاره؛ کابوس روز و شب

فاطمه خانلری ، شهروند دیگری که برای پیدا کردن مورد اجارهای به دفتر مشاور املاک مراجعه کرده است، به پیام ساختمان گفت : بنده با 60 سال سن یکسال در طبقه چهارم ساختمانی زندگی کردم که حتی آسانسور نداشت و راضی هم بودم اما موجر راضی به تمدید قرارداد نیست چون میخواهد اجاره را 25 درصد افزایش بدهد. هرقدر التماس و خواهش کردم راهی بهجایی نبردم. به خدا اینقدر تحقیر شدم که روی دیدن موجر را ندارم.

وی افزود: به هر مشاور املاکی نیز مراجعه میکنم ،میگویند شمارهتان را بدهید تا تماس بگیرم .این اجاره کابوس روز و شب من شده است . از مسئولین میخواهم فکر اساسی به حال ما مردم بکنند . چون برخی موجران از خدا بیخبر با همدستی مشاوران املاک در بازار اجاره یکهتازی میکنند.

امیدوارم مسئولین این روزهای سخت را درک کنند

مریم کاشانی ، مراجعهکننده دیگر با بیان این مطلب که حدود 10 روز است مناطق مختلف تهران را برای پیدا کردن خانهای با 20میلیون رهن و 300 هزار تومان اجاره زیر پا گذاشتهام  و به املاکیها نیز میگویم اگر طبقه ششم و بدون آسانسور هم باشد یا  زیرزمین یا حتی اگر خانه قدیمی و کوچک هم باشد مشکلی نیست تا آلونکی برای رفع خستگیهایم پیدا کنم، اما هنوز موفق نشدهام. وی با صدایی بغضآلود ادامه میدهد: رسانهها هرروز تیترهای امیدوارکننده میزنند اما نتیجهای ندارد . دردهایمان بیدرمان است و فریادهایمان در گلو خشکیده است. از زمین و زمان خستهام هرروز به بهانهای از سرکارم مرخصی میگیرم تا خانهای برای اجاره پیدا کنم.امیدوارم مسئولین این روزهای سخت ما را درک کنند.

ما مقصر نیستیم

احمدرضا حقانی ، مشاور املاک در خصوص گلایه شهروندان از بازار اجاره و همدستی مشاوران املاک با مالکان، به پیام  ساختمان گفت: ما مقصر نیستیم. موجران مورد اجارهایشان را به ما اعلام میکنند و بههیچوجه هم از مواضع خود کوتاه نمیآیند. وی افزود: متأسفانه همه بیانصاف شدهاند. بیشتر موجران دیگر پول رهن زیاد نمیخواهند و در عوض تمایل به دریافت اجارهدارند و حتی یک ریال هم  تخفیف نمیدهند. زیرا مطمئن هستند که ملکشان اجاره میرود.

حقانی ادامه داد: هرروز بدون اغراق 50نفر مراجعهکننده برای اجاره و رهن داریم اما از این 50 مورد حتی 2 مورد به معاملعه ختم نمیشود. همهجا جار میکشند مشاور املاک مقصر است اما پیشنهاد میکنم این مسئولین یک روز در دفاتر املاک بنشینند تا ببینند مقصر واقعی کیست. ما هم وقتی مستأجری ناامیدانه دفترمان را ترک میکند غمگین میشویم. وی خاطرنشان کرد: از دولت میخواهیم فکری اساسی برای اجارهها بکند چون مردم خسته شدهاند . آیا یک واحد 40 متری با حداقل امکانات زندگی استحقاق ماهی بالاتر از 500 تومان دارد ؟ مردم ما برای هر یک ریال درآمد زحمات زیادی متحمل میشوند درحالیکه بیشتر موجران خانههای خود را هنگام ارزانی خریداری کرده و حالا با بیشترین قیمت ممکن میخواهند آن را به مستأجر واگذار کنند. .