هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چرا زمین خواران رسانه ای نمی شوند

روز یکشنبه هشتم تیرماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانهها با پدیده زمینخواری شد.پیشازاین و در آذر سال گذشته ، محمدعلی پور مختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با پیام ساختمان از وجود زمینخواری گسترده در 5 استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و هرچند تأکید کرد این کمیسیون در حال بررسی پرونده این زمینخواریهاست؛ اما تاکنون هیچ گزارشی از زمینخواریها و پروندههایی که از آن گزارش میداد ارائه نداده است.

بار دیگر محمدعلی پور مختار در فروردینماه 93به پیام ساختمان گفت: کمیسیون اصل90 هفته آینده گزارش زمینخواری را نهایی خواهد کرد و بعد از جمعبندی آن در جلسه کمیسیون اصل90، آن را به هیئترئیسه برای قرائت در صحن علنی مجلس ارسال میکند. از فروردینماه 93 چیزی نزدیک به 3 ماه میگذرد اما هیچ زمینخواری پایش به رسانهها باز نشده است و هنوز هم خبری از رسانهای شدن نام این اشخاص نیست درحالیکه  زمینخواری یکی از مفاسد ضد مردمی است و حقوق بسیاری در آن پایمال میشود .

دستهای پنهان و آشکار

 مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به پیام ساختمان گفت: در دو هفته گذشته در ارتباط با زمینخواری جلساتی با سازمانهایی مانند وزارت راه و شهرسازی ؛وزارت نیرو ،سازمان میراث فرهنگی و با حضور نماینده ویژه دادستان کل کشور تشکیل و مصوباتی نیز تصویب شد.وی افزود: یکی از مصوبات این جلسات ورود مستقیم وزارت کشور به قضیه زمینخواری بود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت کشور میتواند شهردار و شورای شهر ناحیهای که مرتکب قصور شده یا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در امر زمینخواری دخیل بودهاند را از کار برکنار کند.وی افزود:تعداد زیادی از ساختوسازهای فاقد مجوز تخریب شد و وزارت جهاد کشاورزی نیز در برخی نواحی و مناطق شروع به کاشت نهال کرد و وزارت نیرو در خصوص قلعوقمع زیرساختهای بدون مجوز اقدامات خوبی انجام داد.

افضلی فرد گفت: مصوبه باید برای قرائت در صحن علنی تقدیم هیئترئیسه میشد، اما ازآنجاکه بحث زمینخواری جزو دستور کار مجلس نبود، برای قرائت در صحن علنی تقدیم نشده است.وی با بیان اینکه متأسفانه در امر زمینخواری رد پای افراد شبهدولتی پر رنگتر از افراد حقیقی است، گفت:در مواردی که ردپایی از افراد حقیقی در امر زمینخواری دیده میشود بدون تردید با تبانی و همکاری شبهدولتی ها بوده است. افضلی فرد در پاسخ به این سؤال که دلیل رشد زمینخواری در روستاها چیست، گفت:زمینخواران از روشهای متنوع و زیرکانهای استفاده میکنند بهطور مثال مجوزهایی برای شکلگیری یک روستا صادر میشود تا این زمینها در محدوده روستا قرارگیرد چون در این صورت مزایایی خواهند داشت درحالیکه اگر در محدوده زراعی واقعشده باشند ساختوساز در آنجا تخلف محسوب میشود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با تبانیهایی که صورت گرفته ما هرروز شاهد افزایش محدودههای روستاها و البته شاهد ساختهشدن روستاهای جدید هستیم که قبلاً نشانی از آنها در نقشه وجود نداشت .وی با ابراز تأسف از اینکه ما در برخورد با زمینخواری کوتاهی کردهایم، افزود: متأسفانه برخورد با این مفاسد ضد مردمی با جدیت انجام نمیشود. البته وجود دستهای پنهان باعث کندی روند برخوردها شده است.وی افزود: به نظر من عزم جدی برای برخورد با این معضل و پدیده بسیار زشت ضد مردمی وجود ندارد؛ اما امیدوارم با ورود کمیسیون و همکاری سایر نهادهای ذیربط و مسئولان بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم.

زمینخواری توسط حامیان رانتهای سیاسی

کمالالدین پیرموذن، سخنگوی فراکسیون محیطزیست مجلس گفت: متأسفانه زمینخواری بهخصوص در شمال و شمال غرب کشور هم از طریق ارگانهای دولتی و شهرداریها و دستگاههای شبهدولتی و هم بهوسیله بخش خصوصی صورت میگیرد و کماکان استمرار دارد.وی افزود: رویهمرفته حداقل در برخی از استانها مانند استان اردبیل شرکتهای تعاونی وابسته به نهادهای دولتی و شبهدولتی بیشترین سهم زمینخواری را به خود اختصاص دادهاند. بهگونهای که برابر اطلاعات موثق واصله در شمال کشور عمدتاً افرادی که از رانتهای سیاسی برخوردار هستند اقدام به زمینخواری میکنند.

پیرموذن در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون طرح تحقیق و تفحص در رابطه با موضوع زمینخواری در مجلس مطرحشده است؟، گفت: متأسفانه خیر؛ اما ضرورت چنین تحقیق و تفحصی مشهود است.