هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فکر کنید، صرفه‌جویی کنید

بیایید درجه کولر را در حد متعارف (حدود 25 درجه) قرار دهید. بیایید هنگام شستشوی خود در حمام، دوش آب را ببندید و بعد برای آبکشی باز کنید. بیایید شعله گاز غذاپزی را وقتی چیزی رویش نیست خاموش کنید و اگر لازم شد دوباره روشن کنید. بیایید از لامپهای کممصرف، دوشهای کممصرف، و کلاً وسایل خانگی کممصرف استفاده کنید. دلخورید؟ ناراحتید؟ عصبانی هستید؟ معتقدید صرفهجویی کنید که چه بشود؟ فکر میکنید درهرصورت دیگران نمیفهمند؟ شما بفهمید، دیگران هم می فهمند، اگر هم نفهمیدند، باز شما بفهمید. تعداد بفهمها از نفهمها بیشتر شود خیلی بهتر است تا برعکسش. نابود کردن سرمایههای ملی و حتی جهانی، نابود کردن محیطزیست و ... اعتراض و مبارزه نیست. صرفهجویی کنید، در همهچیز. حتی در شارژ کردن گوشی خود. برای خودتان، برای عزیزانتان و برای کسانی که نمیشناسیدشان. صرفهجویی کنید. بیایید هر کاری که میکنید، تأکید میکنم، هر کاری، کمی دربارهاش فکر کنید، شاید راهی باشد که بتوانید همان کار را با کمتر هدر دادن انرژی انجام دهید. آن راه را پیدا کنید و به خودتان 20 بدهید و ذوق کنید و حتی اگر لازم شد به خاطر کشفتان مثل بچهها بپر بپر کنید.