هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تسهيلات دولت در حد يك خبر!

گروه تأسیسات: گرچه ميزان تابش بالاي خورشيد در كشور ظرفيت خوبي را براي توسعه انرژي خورشيدي ايجاد كرده است اما به گفته سيد مهدي يگانهپرست، يكي از سازندگان سيستمهاي سولار به دلايل مالي هنوز اين سيستمها در ايران توجیهپذیر نيستند. وي گرچه آينده اين صنعت را با حضور شخصي مانند آقای چيتچيان در رأس وزارت نيرو اميدواركننده ميداند ولي اذعان ميكند كه كارها و تسهيلات بيشتري براي جذب سرمايههاي بخش خصوصي بايد تدبير شود:

پيام ساختمان: سلولهاي فتوولتائيك و سيستمهاي سولار نسبت به ديگر انواع انرژي چقدر بازدهي دارند؟

در نمونههاي تجاري راندمان بين 15 تا 17 درصد بوده است. البته در آزمايشگاهها به راندمان 40 و حتي 50 درصد هم رسيدهاند. سيستمهاي سولار دو گونه هستند: يك نوع متصل به شبكه و نوع ديگر را جدا از شبكه مينامند. تفاوت آنها هم در توان ذخيرهاي است كه سيستمهاي جدا از شبكه دارند. بهطور معمول سرمايهگذاريها بيشتر بر روي سيستمهاي متصل به شبكه است كه برق را به طور مستقيم وارد مدار ميكنند و عمر بالايي نيز دارند. به همين دليل اين سيستمها توجيه خوبي دارند. در ايران نيز بيشتر رويكرد بهسوی اين سيستمهاست ولي مشكل آنها اين است كه توان ذخيره برق را ندارند .اما براي بسياري از مناطق مثل مناطقي كه امکان اتصال به شبكه براي آنها مهيا نيست و نياز به برق 24 ساعته دارند، مناسب هستند.

پيام ساختمان:راهاندازی سيستمهاي سولار در ايران چقدر توجیه اقتصادي دارند؟

به دليل هزينه پايين برق و اجرايي نشدن تسهيلات و كمكهاي دولتي هنوز ازنظر اقتصادي توجيهپذير نيست. در رسانهها صحبتهايي منتشرشده ولي در حد بخشنامه است و هنوز بهصورت عملياتي در نيامده و رديف بودجهاي براي آنها در نظر گرفته نشده است. دليل توسعه نيافتن اين انرژيها نيز همين است. چنانکه در كشورهايي مانند آلمان كه ظرفيت تابشي كشور ما را هم ندارند ، به دليل هزينه بالاي برق استفاده از اين تجهيزات توجيهپذير است . ضمن اینکه دولت تسهيلات زيادي نيز قائل ميشود تا انرژي پاك در آنجا توسعه پيدا كند.

پيام ساختمان: تسهيلات و وامهايي كه توسط وزارت نيرو اعلامشده چقدر براي شما توانسته جذاب باشد؟

با حضور آقاي چيتچيان رويكردي در وزارت نيرو ایجادشده که هم روند توليد برق از طريق انرژي تجدید پذیر افزايش يابد و هم تسهيلات بيشتر شود. دولت نيز از نظر مالي به دو شيوه به انرژي پاك ورود پیداکرده است. يكي نيروگاههاست كه از طريق خريد برق از آنها بود چون با توجه به يارانه بالايي كه دولت بابت برق ميپردازد اين كار لازم است ولي اين رقمي نيست كه فعالان اين عرصه را جذب كند. بحث ديگر هم اين است كه مردم خودشان از اين سيستمها استفاده كنند. با رسانهاي شدن اين خبر ما پيگيري كرديم و به شركت توزيع برق تهران رفتيم، جوابي كه به ما دادند اين بود كه هنوز رديف بودجه يا بخشنامهاي كه بهصورت عملياتي نحوه كار را شرح دهد اعلامنشده و تنها در حد اخبار بوده است. فعلاً ما هم منتظر هستيم ولي آنچه من ميدانم اين است كه تنها در حد يك خبر بوده و هنوز چيزي مشخص نشده است.