هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خطر جيره بندي‌ بيخ گوش كلانشهرها

شاهين پاكروح، معاون هماهنگي و پشتيباني شركت آب و فاضلاب ايران از خطر جيره بندي آب در 12 كلانشهر كشور و آغاز اين جیرهبندی در تعدادي از آنها خبر داد.

پیشازاین بارها از زبان مسئولان آب و فاضلاب كشور و وزارت نيرو عنوانشده بود كه كشور در شرايط بحران آبي قرار دارد، به گفته رحيم ميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، تهران و 10 كلانشهر اراك، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد در معرض تنش آبي قرار دارند؛ مضاف بر اين، طبق گزارشها 517 شهر كشور در معرض تنش آبي قرار دارند كه با احتساب جمعيت كلانشهرها 37 ميليون نفر، یعنی حدود50 درصد جمعيت كشور در معرض خطرات ناشي از بي‌‌آبي قرار دارند.

اين شرايط باعث شده بود سيد حسين هاشمي، استاندار تهران از مردم درخواست كند كه در استفاده از آب صرفهجويي كنند و به گفته وي "اگر مردم 20 درصد صرفهجويي كنند جيرهبندي آب نخواهيم داشت."

خواستهاي كه رنگ واقعيت به خود نگرفت و مصرف آب نهتنها پايينتر نرفت بلكه نسبت به سالهاي پيش افزايش يافت تا عليرغم خواسته رئيسجمهور مبني بر ايجاد تمهيداتي براي جلوگيري از جيرهبندي به دنبال خشکسالی 13 ساله، كاهش بارندگي و بحران کمآبی شاهد هشدارهاي جیرهبندی آب در كشور باشيم.

به گفته شاهين پاك روح ،بعضي از شهرها براي جيرهبندي با اولويت روبهرو هستند. كلانشهرهايي كه پيش از اين خبر بحران آبي در آنجا منتشر شده بود. "تهران، كرج، همدان، اهواز، مشهد و اصفهان كه از روزهاي گذشته جيرهبندي آب در برخي از اين كلانشهرها شروع شده است."

جيرهبندي نخواهيم داشت

در همين حال محمدرضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور روز جمعه  ششم تیرماه با بیان این که در زمینه جیرهبندی آب هیچ برنامهریزی در دستور کار وزارت نیرو قرار نگرفته است، اعلام کرد: وزارت نیرو هیچ گونه جیرهبندی یا نوبتبندی آب برای هیچ یک از شهرها و یا کلانشهرهای کشور ندارد.

جانباز گفت: تاسیسات آب شهری و بخش خدمات زیربنایی گاهاً با مشکلاتی از قبیل شکستگی لولهها و یا قطعی برق و پمپهای خطوط انتقال مواجه می شویم که باعث میشود برخی مواقع برای تعمیرات، این نقاط قطعی آب داشته باشیم که با اقدامات صورت گرفته این قطع شدنها به حداقل رسیده است.

در همين حال عليرضا دائمي معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر این که وزارت نیرو هنوز اعلام سهمیهبندی آب نکرده است، گفت: اگر مردم در مصرف آب صرفهجویی نکنند و دمای هوا با گرمای بیش از 40 درجه تداوم پیدا کند، منجر به سهمیهبندی آب میشود.

وی با تاکید بر این که سهمیهبندی آب بر اساس زمانبندی و اعلام به مشترکان صورت میگیرد، گفت: سه مولفه آب و هوا، میزان مصرف آب و موارد فنی تکنیکی مخازن در سهمیهبندی آب نقش دارند که تداوم وضعیت هوا با دمای بیش از 40 درجه، ادامه روند مصرف آب به شکل کنونی و عدم توجه به توصیههای صورت گرفته توسط مردم و از سوی دیگر موارد فنی و تکنیکی مخازن میتوانند منجر به سهمیهبندی شوند.

معاون برنامهریزی امور اقتصادی وزارت نیرو با تاکید بر این که برنامهریزی وزارت نیرو دارای گزینههای مختلف است، گفت: اگر صرفه جویی صورت نگیرد و مصرف کاهش پیدا نکند الزما در برخی شهرها سهمیهبندی آب خواهیم داشت.