هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تأثیر فرهنگی گردشگران آسیب‌شناسی شود

فاطمه آلیا، نماینده استان تهران در دوره هفتم،هشتم و نهم در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: اکنون باید در خصوص تأثیرات فرهنگی "'گردشگری" یک آسیبشناسی صورت بگیرد، بهگونهای که با ورود گردشگران، فرهنگ بیگانه در کشور ترویج نشود، چراکه ما اکنون در جامعه بحث عفاف و حجاب را در دستور کارداریم و باوجوداینکه درآمدهای غیرنفتی برای کشور در این برهه از زمان بسیار مؤثر است، ولی در حال حاضر اثر یا ردپایی از درآمد توریسم در کشور مشاهده نمیشود.

این نماینده مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار نشریه پیام ساختمان مبنی بر اینکه آیا در دولت یازدهم، مجلس گزارشی را از سازمان میراث فرهنگی دریافت کرده است، گفت: بهطورمعمول در دورههای گذشته، سازمانها گزارش دورهای خود را از فعالیتهای سازمان متبوع خود به مجلس ارائه میکردند اما بهعنوان کلیت مجلس ما تاکنون گزارشی از عملکرد سازمان میراث فرهنگی برای ارزیابی نداشتهایم.

وی اضافه کرد: بهاحتمالزیاد سازمان میراث فرهنگی گزارشِ کاریِ خود را به کمیسیون فرهنگی  به دلیل اینکه کمیسیون ناظر و مرتبط با این سازمان است، ارائه کرده است!

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه  انتخاب رئیس این سازمان با تأخیر صورت گرفت، گفت: به نظر میرسد تابهحال اقدام مهمی در سازمان میراث فرهنگی انجامنشده و احتمال میرود گزارش محدودی از فعالیتهای خود را به کمیسیون فرهنگی ارائه کرده باشند!

صنعت توریسم بهعنوان منبع درآمدزا باید برنامهریزی شود

نماینده استان تهران گفت: با توجه به اینکه در سیاستگذاریها، رویکردها نیز در حال تغییر است، صنعت توریسم میتواند بهعنوان منبع درآمدزا در کشور موردبررسی و برنامهریزی قرار گیرد، در دورههای مختلف نیز این موضوع مورد استقبال مسئولان بوده اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است، زیرا ما کارنامه و نتیجه نهایی از عملکرد را در فصل بودجه میبینیم.

رفاه نسبی گردشگران باید مدنظر قرار گیرد

فاطمه آلیا، با اشاره به مدنظر قرار دادن رفاه نسبی گردشگران و ایرانگردان گفت: در فصل خوب سال مانند بهار و تابستان، توریستهای اطراف کشور ایران علاقه بیشتری برای استفاده از مناطق دریا و ساحل رادارند، ولی متأسفانه کشور امکانات  رفاهی و تفریحی لازم را ندارد و فراهم شدن این امکانات، ما را به درآمد مناسب از صنعت توریسم میرساند، و البته از آن مهمتر صدور فرهنگ غنی ایران است و همچنین میتوانند از نزدیک با پیشرفتهای داخل کشور آشنا شوند.