هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نظام مهندسی کرمانشاه پیشگام است

دکتر محمد شریفی پور،عضو هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی و رئیس سازمان نظاممهندسی استان کرمانشاه و عضو هیئتعلمی دانشگاه رازی است. با وی در خصوص تعاملش با انبوهسازان و شهرداری  استان و نظرش در خصوص اجلاس هفدهم هیئتهای عمومی سازمان نظاممهندسی کشور در حاشیه برگزاری اجلاس ، گفتگویی داشتیم که میخوانید:

پیام ساختمان: سازمان نظاممهندسی استان  کرمانشاه در  ایفای وظایف خود تا چه حد موفق بوده است؟

سازمان نظاممهندسی کرمانشاه در راستای قانون نظاممهندسی شکلگرفته و فعالیتهایش را در راستای اهداف نظاممهندسی  تدارک دیده و در این راستا گامهایی برداشتهشده است.در مقایسه با سایر استانها در بعضی فعالیتها پیشگام هستیم .بهعنوانمثال در صدور شناسنامه ملکی جزو اولین استانهایی هستیم که به این کار پرداختهایم. در خصوص مجریان ذیصلاح نیز علیرغم اینکه بسیاری از استانها هنوز هیچ اقدامی انجام ندادهاند و ما چندین سال است که به این کار پرداختهایم.

پیامساختمان: تعامل شما با شهرداری چگونه است؟

ما با شهرداری مشکلات کمی داریم.در واقع نظاممهندسی بازوی اجرایی شهرداریها تلقی میشوند اما اگر در بعضی قسمتها شهرداری با آن همگام نباشد دچار مشکل خواهد شد .بهعنوانمثال قانون شهرسازی به ما اجازه  بیش از 60 درصد ساخت را نمیدهد اما متأسفانه برای اینکه شهرداری بتواند درآمد خود را تأمین کند این مقدار ساخت را مجاز میدانند؟ این مسئله باعث میشود  مهندسان در فضایی قرار بگیرند که اگر خارج از 60 درصد بسازند، تخلف کردهاند اگر کار نکنند بیکار میمانند. این مسئله باعث بروز  مشکل شده است. صحیح این است که در قالب قانون شهرسازی کارکنیم و تخلف انجام ندهیم و بانی این کار هم نظاممهندسی نیست بلکه شهرداری است.

پیام ساختمان: تعامل شما با انبوهسازان استان چگونه است؟

ما به انبوهسازان استان گفتهایم به سازمان نظاممهندسی مراجعه کنند تا بهعنوان مجریان ذیصلاح صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت دارا بودن شرایط لازم  اجازه کار داشته باشند .برخی انبوهسازان هنوز این خواسته ما را انجام ندادهاند که نمیتوانیم با آنها همکاری داشته باشیم ولی انبوهسازانی که بهعنوان مجریان ذیصلاح فعالیت میکنند  ما از آنها استقبال نموده و تلاشمان این است که پروژههای بزرگ را به آنها واگذار کنیم.

پیام ساختمان: نظرتان درباره مهندس مقیم ناظر در ساختمان چیست؟

ما در استان تلاش میکنیم مهندس ناظر مقیم را نگه داریم  و با برنامههایی سعی کردهایم این افراد را شناسایی کنیم. مثلاً  مهر آنها را اسکن روز کردهایم و این کار باعث شده افرادی که حضور ندارند کار به آنها سپرده نشود . ما بیشتر به مهندسان مقیم در استان بها میدهیم.

پیام ساختمان:از اجلاس هفدهم هیئتهای عمومی چه انتظاراتی دارید؟

انتظارم این است که مشترکاتی بین استانهای مختلف ایجاد شود .این اجلاس فرصت مناسبی است که موفقیت استانهای مختلف بیان شود تا برای دیگر استانها الگو باشد. .از مجامع عمومی این انتظار را داریم که محوریتی تعیین کنند و اهدافی تعریف شود .در حال حاضر مهندس ترکان خطمشی را تعیین کردهاند و باید روی این خطمشیها کار کرد و سال بعد بررسی کنیم  که چقدر پیشرفت داشتهایم.