هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری اساسی ترین رشته هفت گانه نظام مهندسی است

مهروش کاظمی، دکترای معماری و عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی و عضو شورای مرکزی این سازمان است.در حاشیه اجلاس هفدهم هیئتهای عمومی با وی گفتگویی داشتیم که در ادامه میخوانید.

پیام ساختمان: در زمینه معماری اکثر شهرها با مشکل مواجهاند سازمان نظاممهندسی تا چه حد میتواند در اصلاح معماری نقش داشته باشد؟

خوشبختانه قانونگذار به این مهم واقف بوده است .اگر به اهداف سازمان نظاممهندسی نگاه کنید و به شرح وظایف شورای مرکزی توجه داشته باشید، در هر دو ترویج الگو و توجه به معماری و شهرسازی ایرانی  و اسلامی وجود دارد  و توجه به این موضوع جزو وظایف ما است.در این خصوص کمتوجهی صورت گرفته و شاهد معماری سنتی قوی نبودهایم و از آن غفلت کردهایم .یکی از رسالتها و وظایف تدوینشده برای نظاممهندسی توجه به این موضوع است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری  درباره معماری اسلامی باید به آن بپردازیم.به جرات میتوان گفت در این زمینه نظاممهندسی بیلان کاری مناسبی نداشته است.ما پتانسیل قوی در این زمینه داریم که در فرایند تصمیمگیریها حضور ندارند که به نظرم زمینهاش نیز فراهم نبوده و لازم است زمینهسازی شود و برای معماری مملکت سرمایهگذاری کنیم .چون بناهایی که در یک کشور ساخته میشوند جزو شناسنامههای فرهنگی آن کشور هستند  و ما شناسنامه خیلی پررنگی در این دهههای اخیر نداریم.

 پیام ساختمان: این اجلاس چگونه برگزار شد آیا  بر حضور پررنگتر متخصصان تأکید داشت ؟

در حقیقت ما باید  برای تخصصها ارزش قائل شویم .در کل نظاممهندسی رشتههای هفتگانه وجود دارند که شرح وظایف آن هم وجود دارد که پرداختن به یکی از رشتهها از اهمیت سایر رشتهها کم نمیکند و معماری جزو اساسیترین رشتههاست.افراد هر چه متخصص باشند علاوه بر اینکه انتظارات بیشتری از آنها میرود به نتیجه هم میتوان امیدوار بود. بهمنظور هماهنگی در امور سازمانهای استان وفق ماده 19 قانون نظاممهندسی هیئت عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان هرسال یکبار جلسه عادی تشکیل میدهد  که شرح وظایف و اختیارات هیئت عمومی در متن قانون وجود دارد. اتفاق مبارکی که امسال شاهدش بودیم ارائه خطمشی پیشنهادی شورای مرکزی به هیئت عمومی بود که پیگیری و تأکیدات مهندس ترکان منجر به این امر شد. امیدوارم این 17 خطمشی  محوری سازمان راهبردی شود، که در این حالت شاهد تحول در نظاممهندسی خواهیم بود.خطمشیهای مطرحشده منبعث از اهداف مندرج در قانون نظاممهندسی بوده و جزو رسالت سازمان هستند و مواردی از این خطمشی بسیار مبتکرانه و نوآورانه  بوده است.مواردی که شاید برای اولین بار سازمان بهطورجدی بهعنوان خطمشی  وارد این مباحث کرده است. تحقق این اهداف  و خطمشیها و ارائه عملکرد قابلقبول نیازمند مشارکت همه استانها  و استفاده از همه پتانسیلهای موجود است.