برخورد با همسایه قانون‌شکن

شمار نشریه : 187

خارج شدن خانهها از فضایی که وسعت آن امروزه برای نسل جدید کمتر در تخیل میگنجد و تبدیل شدن آن به خانههایی در ابعاد کوچکتر مدلی از زندگی را در خانههایی به نام آپارتمان به وجود آورده است، مدلی که زندگی در آن برخلاف زندگی در خانههای حیاط دار و بزرگ، تابع قواعد و قانون خاص خودش است. مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز شد که خانوادهها همچنان پیرو زندگی سنتی خود در خانههای حیاط دار بودند، به گونه ای که صحبت کردن با صدای بلند، رفت و آمد در هر زمان از شبانه روز، بلندی صدای تلویزیون، نپرداختن حق شارژ ماهیانه و عدم مشارکت در اداره ساختمان و بسیاری از نمونههای دیگر، با این تفکر که چهار دیواری اختیاری است، همچنان به آن شیوه زندگی سنتی پافشاری میکردند، بدون آن که توجه به حقوق همسایه دیوار به دیوار یا همسایه طبقه پائین یا بالایی را داشته باشند. امروزه با توجه به اینکه شاهد گسترش آپارتمان نشینی خصوصاً در شهرهای بزرگ به خاطر کثرت جمعیت هستیم، مردم به سمت آپارتمان نشینی گرایش پیدا کرده اند. ولی مسئله مهمیکه ساکنان یک مجتمع آپارتمانی باید بدان توجه داشته باشند رعایت قوانین و مقررات و ایجاد نظم و هماهنگی در آن است.

 یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه در آپارتمانها ساکنان با آن درگیر هستند عدم همکاری و مشارکت برخی از آپارتماننشینها با سایر همسایهها است. بهطور مثال هزینه آب و گاز که مشترک است و ممکن است حتی مبالغی نیز برای شارژ جهت تامین هزینههای ساختمان و تعمیر آسانسور و... در نظر گرفته شود، اما برخی از ساکنان بدون رعایت قوانین آپارتمان نشینی با ساکنان دیگر همکاری نمیکنند که نتیجه آن ایجاد بی نظمیو عدم هماهنگی در یک ساختمان مسکونی است. با این حال قانونی تحت عنوان قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه ای به نام آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان، وضع شده که در این دو قانون و آیین نامه بهطور خلاصه چند راهکار را قانونگذار برای افراد بی نظم در ساختمان پیش بینی کرده است.

 نخستین نکته ای که قانون بدان اشاره کرده حضور مدیر یا مدیرانی در راس امور کارهای آپارتمان ضروری است. اداره آپارتمانها نیازمند حضور مدیر یا مدیرانی از داخل مجموعه است تا بتوانند قوانین و مقرراتی را برای اداره و کنترل و حتی هماهنگ کردن خانوادهها در آپارتمانها وضع کنند و به اجرا در آورند که این مهم در آیین نامه اجرایی قانون آپارتمانها در نظر گرفته شده است. دومین راهکار پیش بینی شده این است که اگر کسی از مشارکت در هزینههای ساختمان خودداری کند اخطار کتبی از طرف مدیر ساختمان به وی داده میشود و وی را به مشارکت و ایجاد نظم دعوت میکند. سومین راهکار قانونی، ارسال اظهارنامه از طریق واحدهای اظهارنامه است که در مراجع قضایی تعیین میشود.

 چهارمین راهکار این است که خدمات مورد نیاز فرد خاطی در آپارتمان قطع شود. مثلاً مدیر یا هیئت مدیره میتواند آب و گاز و سایر امکانات مشترک فرد خاطی را تا زمانی که هزینههای آن را نپردازد قطع کند. پنجمین راهکار به این مهم اشاره دارد که در خود قانون تملک آپارتمان پیش بینی شده از طریق دوایر اجرای ثبت، اموال این شخص توقیف شود بهطوری که مال شخص خاطی فروخته میشود و از قبال فروش آن، هزینههای مربوط را پرداخت میکنند.

 راهکار بعدی آن است که مدیر ساختمان میتواند در مراجع قضایی اعلام شکایت کند. بهطوری که مدیر ساختمان در شورای حل اختلاف طرح دعوی میکند تا شخصی که مشارکت لازم را ندارد از طریق دادگاه ملزم به مشارکت و همکاری شود.

 البته در خود این قانون نیز توصیه شده که هیئت مدیره اساسنامه ای را تصویب کنند و تصمیماتی را در آن در نظر بگیرند و به تایید همسایهها برسانند و سپس آن را به ساکنان ابلاغ کنند تا همه ملزم به پیروی از اساسنامه شوند. همچنین در قانون و آیین نامه نیز به تفصیل توضیح داده شده است که این آیین نامه را باید همسایهها و مدیر ساختمان مطالعه کنند تا روش برخورد با یک همسایه قانون شکن را بدانند. زیرا هنگام طرح دعوی و شکایت، دادگاه همسایه خاطی را تا 2 برابر هزینه مقرر جریمه میکند و فرد متخلف مجبور است این مبلغ را به هیئت مدیره پرداخت کند. در هر حال این آیین نامه 27 ماده و قانون تملک آپارتمانها 15 ماده دارد که اگر همسایهها و هیئت مدیره آن را مطالعه و اجرا کنند مشکلات حقوقی حل خواهد شد. اما آنچه مسلم است اینکه اساس و بنای زندگی مشترک در یک مجموعه بر تفاهم و آشنایی با فرهنگ آپارتمان نشینی استوار است. یعنی اگر ساکنان با هم تعامل سازنده و مثبت داشته باشند و در وظایف خود کوتاهی نکنند و با تشکیل جلسات و تفهیم مشکلات در جهت همکاری و مشارکت در امور ساختمان بکوشند کمتر شاهد قانون شکنی و بروز مشکلات در آپارتمانها خواهیم بود.