ارتقای کیفي ساختمان

شمار نشریه : 187

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس با اشاره به ضرورت بررسی مباحث 22 گانه قانون نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: از آنجایی که بعضا احتمال اجرای متفاوت قوانین مهندسی در استان ها به فراخور برداشت آنان از قانون وجود دارد، در نتیجه بررسی مجدد مباحث قانون نظام مهندسی می تواند به هماهنگی اجرای صحیح آن در کشور کمک کند.

امیر حسین جمشیدی در خصوص اهمیت بررسی و اصلاح قانون نظام مهندسی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته، اظهار داشت: اولین قانونی که از سال 1374 تاکنون تغییر نیافته قانون نظام مهندسی است و طبیعتا یکسری ایراداتی در برخی جزئیات آن مشاهده شده و اصلاح برخی از آنها یک ضرورت است.

وی با اشاره به بررسی اثرگذاری تهیه نقشه هاي اجرائي فاز دو معماری در کیفیت اجراي ساختمان و بررسی آن در بازبینی دوباره قانون گفت: آنچه در قانون نظام مهندسی آمده مباحث طراحی و نظارت معماران است و موضوع تهیه نقشه های فاز دو که از سوی مهندس معمار تهیه و شامل مشخصات مصالح و جزئیات اجرایی قسمت های مختلف ساختمان است، در قانون نظام مهندسی نیامده است.

جمشدی ادامه داد: پیشنهاد گنجاندن نقشه هاي اجرائي فاز دو معماری در اصلاحیه قانون نظام مهندسی با هدف ارتقای کیفیت ساختمان ها از جمله مواردی است که در دستور کار قرار داده ایم.

این عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس همچنین درباره ابهام در ضوابط سبک معماری ایرانی- اسلامی، گفت: اگرچه در تقسیم بندی سبکهای مختلف معماری در دورههای تاریخی ایران، معماری به سبک اسلامی مشاهده می شود اما در طول سال ها دستخوش تغییرات مختلفی شده است در نتیجه الگوی معماری امروز از شکل اسلامی خود فاصله گرفته است.

جمشیدی با تاکید بر بازنمایی مفاهیم و معانی سبک معماری اسلامی اظهار داشت: در این زمینه لازم است متخصصان معمار از طریق برگزاری نشستهای تخصصی با تعریف آیتمهای این سبک، ضوابطی مشخص برای رعایت معماری ایرانی اسلامی معرفی کنند تا نهایتا در ساخت و سازها قابلیت اجرایی بیابد.