هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماران، پدر مهندسی ساختمان

در دومین روز از اجلاس هفدهم، برای هیئتهای عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان، هفت کمیسیون جداگانه طراحی شد که عبارت بود از: عمران، نقشهبرداری، ترافیک، معماری، شهرسازی، برق، و مکانیک.

انتقاد به معماری معاصر

مهندس اکبر ترکان، رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور حدود 10 دقیقه در گروه تخصصی معماری حضور داشت که همین مدت کافی بود تا نظر انتقادی خود را از معماری  معاصر، ابراز کند.

وی در این جلسه گفت: از همه ادوار تاریخی در کشور، سبک معماری ویژهای باقیمانده است که همه مردم با دیدن آن بنا، تاریخ آن دوره را به یاد میآورند، اما متأسفانه در دوران بعد از انقلاب سبک و نوع معماری ویژهای نداریم و فقط مصلاها هستند که آنها  هم شبیه سوله  بناشدهاند.

ترکان از اعضای گروه تخصصی معماری خواست: به معماری شهرها و استانها بیشتر توجه داشته باشند و دراینباره تمهیدات موردنظر را بهکارگیرند.

پرواز نماهای کامپوزیتی

مهندس اسماعیلی، رئیس گروه تخصصی معماری ضمن بیان گزارش عملکرد کمیسیون معماری  گفت: در خطمشی 17 گانه ای که  در اجلاس هفدهم  تصویب شد، بندهایی نیز درباره معماری آمده که باید سرمشق خود قرار دهیم.

وی با اشاره به توفان اخیر تهران ادامه داد: در توفان بیسابقه تهران تمامنماهای کامپوزیتی به پرواز درآمدند و این بر عهده مهندسان معمار است تا فکری به حال نماهای شهر کنند .

رئیس گروه تخصصی معماری افزود: مسئولان  چندین سال است که خواهان توسعه ارزشهای اسلامی و ایرانی در معماری هستند، معماران باید فکری به حال خودشان کنند، اگر قانون ضعف دارد و آییننامه اجرایی وجود ندارد، مطالبه کنند تا بتوانند  به این قضیه دست پیدا کنند.

اسماعیلی اضافه کرد: در حال حاضر بستر فراهم است، معاونتهای شهرسازی و معماری، و نیز معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مهندس معمار هستند. ما باید تلاش کنیم تا پایان سال و به کمک استانها، گردهمایی کمیتههای تخصصی را با تمام اعضاء برگزار کنیم.

تقویت نگاه ملی در صرفهجویی انرژی

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دومین موردی که معماران باید به آن توجه داشته باشند، تقویت نگاه ملی در موضوع صرفهجویی انرژی است. متأسفانه تاکنون  اقدام قابلتوجهی انجام ندادهایم، معماران باید مبحث 19 را  اجرایی کنند و باید مواظب تمام خروجیها باشند تا انرژی هدر نرود.

وی ادامه داد: مورد بعدی که اهمیت دارد، بهروز نمودن دانش فنی اعضاء است. متأسفانه تراز بندی دانشگاهها اتفاق نیفتاده است، دانشگاه ملی معمار تربیت میکند و دانشگاه مشهد هم معمار تربیت میکند اما آیا این دو همسنگ هستند؟ به هر دو "معمار" گفته میشود اما  مانند هم هستند ؟خود بنده در بحث آزمونها حضور دارم، 90 درصد  از کسانی که فارغالتحصیل شدهاند  شرایط برای آموزششان فراهم نبوده است. بنابراین خواهشمندم اعضای شورای مرکزی معماری به آن توجه داشته باشند تا بتوانند دانش معماران را بهروز کنند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه فراهم نمودن بازار خدمات مهندسی در تمام نقاط کشور مهم است، گفت: باید تفکیک صلاحیتها به کار بیفتد و بازار کار منظمی فراهم کنیم و آمارگرفته شود چند مهندس معمار در سیستان و بلوچستان نیاز داریم؟! همه ما دنبال مدرک رفتهایم. به قول مهندس آخوندی یک برگه هم به دست آنها دادهایم که مطالبه کاردارند و برای آنها کاری هم نمیتوانیم فراهم کنیم .

وی اضافه کرد: مورد بعدی ارائه خدمات متنوع مهندسی در مناطق آزاد است، چون خود مهندس ترکان رئیس مناطق آزاد هستند، به ایشان میگوییم ما همگی آمادگی همکاری داریم. البته چون در آنجا سوبسیدهای خاصی وجود دارد، استانهای همجوار و استانهایی که مناطق آزاد در آنها وجود دارد اولویتدارند .

ایمنی و کاهش حوادث ساختمانی

 نایبرئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار کرد: مورد بعدی تلاش برای کاهش حوادث ساختمانی است. بحث ایمنی  و مبحث 5، یکی از مواردی است که  شرح خدمات مهندسان معمار هم هست. چون مهندسان معمار از طراحی تا ساخت، در یک پروژه باید حضورداشته باشند و خودشان ساختمان را بسازند، درنتیجه رعایت ایمنی نیز جزو ارکان اصلی است. در حال حاضر حوادث بسیاری را شاهد هستیم. آموزش کارگران بهدرستی صورت نگرفته، زیرا تربیت کارگر بر عهده اداره کاراست، و کنترل خدمات، بر عهده نظاممهندسی، و کنترل  ضوابط شهرسازی به شهرداری دادهشده است در حالی که باید مدیریتی واحد وجود داشته باشد.

اسماعیلی گفت: مورد آخر هم  اهتمام به رعایت الزامهای  زیستمحیطی در تولید ساختمان است. ما از همان روز اول هم گفتیم فضایی که میخواهیم در اختیار بهرهبردار قرار بدهیم شرایطش باید بهگونهای باشد که وقتی به جامعه میآید دچار بیماری روحی و روانی نشود.

 اسماعیلی در پایان تأکید کرد: ما آمادگی داریم که با همه رشتهها تعامل داشته باشیم  تا بتوانیم اختلافسلیقههای اجرایی را حل کنیم چون معماری صنفی نیست.

معماری، اساس قانون نظاممهندسی

اساس  قانون نظاممهندسی، بحث معماری و شهرسازی، و ارتقای کیفیت زندگی، مرهون تلاش مهندسان است.

دکتر جهانبخش عضو کمیته تخصصی معماری و استاد دانشگاه، ضمن بیان مطلب فوق، گفت: به نظر من کمیته تخصصی باوجوداین مسائل باید جدیتر با مسائل برخورد کند. اولین پیشنهادم بازتعریف حوزه تخصصی خودمان  است تا تحت تأثیر پیچیدگیهایی که ناشی از پیشرفتهای تکنولوژی و در هم تنیدگی تخصصهای مختلف در حوزه ساختمان است، مسئولیتهای معماران و شهر سازان شفافتر شود. به نظر میآید حوزههایی هم مغفول مانده؛ مثلاً معلوم نیست طراحی شهری بر عهده چه کسی و مسئول نمای شهر کیست؟

وی ادامه داد: بررسی محورها و تبیین نقش معمار و گروه تخصصی این حوزه، همکاری با گروه اجرایی، راهکار تنظیم روابط  بین رشتهها یک ضرورت است.

 جهانبخش تأکید کرد: ما در کمیته تخصصی تهران، چهار محور "زیبایی در شهر"، "استحکام"، "احیای ارزشها" و"محیطزیست" را محور کار خود در کمیته تخصصی قرار دادهایم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه  انرژی، مدیریت بحران،و پدافند غیرعامل برای شهر خیلی اهمیت دارد، بیان کرد: دفاع تنها مقابل بمباران نیست. عموم شهرهای ما بیدفاع هستند. مثلاً در منطقه 22 همه برجها بالای 20 طبقه  است، اگر یکی از واحدها آتش بگیرد کل ساختمان در معرض خطر است و کل ترافیک شهری به هم  میریزد.

وی در پایان سخنان خود گفت: ما در اجرا ضعیف هستیم و باید در این خصوص آییننامهای تدوین کنیم.

معماران سرگروه ساختمان

مهندس مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران که عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی نیز هست، در این جلسه حضور پیدا کرد و گفت: بنده در هر مسئولیتی باشم به معماری تعلقخاطر و تعصبدارم. البته تعصب خشک که منطق بر آن حاکم نباشد، نیست.

وی افزود: باید دیدگاه تخصصی و کارشناسانه به رشته معماری داشته باشیم. اما متأسفانه موجب تأثر من است که میبینم بحثها رشتهای است، مهندسان معمار بهعنوان پدر مهندسی ساختمان، چند مصوبه ارائه کردهاند که رشتههای مهندسی چه باید انجام دهند؟ اگر معماران ادعا دارند: "سرگروه ساختمان هستند"، این را باید در عمل نشان دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: مهندسان معمار باید در مصوبات،راهبردها وپیشنهاداتشان  برای همه مهندسان، خطمشی تعیین کنند و این وظیفه ما تلقی میشود.

هاشمی ادامه داد: ما در حال حاضر در سایر رشتهها وضعیت بهتر و رشد بیشتری داشتهایم، درصورتیکه رشتههای دیگر تاریخ تولدشان بعد از معماری است، اما میبینیم که امروز اصلیترین مشکل ما  بحث سیما و منظر شهری است.

 وی تأکید کرد: اکنون وقت بازنگری قانون است، اگر حرفی برای گفتن دارید بزنید، همه حرفها نباید گلایه گذاری باشد.

وی در پایان گفتار خود به کمیته تخصصی معماری پیشنهاد داد: دبیرخانه و گروههای تخصصی منطقهای را فعال کنید، همایشهای فصلی و استانی داشته باشید، بحث فرا رشتهای بودن خودتان را نیز نشان بدهید.

دیگر سخنرانان

علاوه بر این سخنرانان، مهندسان مجیدی، پرویزی از کرمانشاه و مهندس موثقی از آذربایجان غربی، از دیگر اعضای این کمیسیون بودند که به ارائه دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.