شهرداری معماری ایرانی-اسلامی را نهادینه کند

شمار نشریه : 187

رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری معماری ایرانی-اسلامی را نهادینه کند.

 علیرضا دبیر، در بازدید از منطقههای 21 و 22 شهرداری تهران بر اهمیت رعایت معماری اسلامی- ایرانی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: شهرداری باید در احداث ساختمانهای خود- ازجمله سراهای محلهها، ورزشگاهها، و ساختمانهای اداری، معماری ایرانی -اسلامی را رعایت کند تا این موضوع در بین شهروندان نیز نهادینه شود.

دبیر افزود: به این منظور در بودجه سال 93 یک درصد از اعتبارات کل بودجه را به این موضوع اختصاص دادیم.