هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شبکه مستند برای بیان تاریخ کهن

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب از استان اراک در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: فرهنگ دینی و تاریخ گرانبهای اسلام، از چنان غنایی برخوردار است، که اگر تبلیغات گسترده در خصوص تاثیراین مذهب با تاریخ ایران در سطح دنیا انجام گیرد، علاقهمندان بسیار زیادی را به سمت خود خواهدکشاند، و این موضوع با ایجاد شبکهای مستند، برای بیان تاریخ کهن ایران، بسیار چشمگیر و ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر یک شبکه رسانهای، با زبانهای مختلف برای معرفی صنایعدستی و نیز مباحث فرهنگی ایران، در سطح دنیا وجود ندارد و نیاز است، رایزنهای فرهنگی ما در خارج از کشور، در کنار وظایف محوله، به این امر نیز توجه داشته باشند تا گردشگران هم قبل از ورود به کشور اطلاعات و آشنایی کامل با اصول و قواعد اسلامی داشته باشند و با شرایط مناسبتری به ایران سفر کنند.

وی گفت: متأسفانه نگاه صرفاً دولتی سبب شده که سازمان میراث فرهنگی و صنایعدستی کشور، نتواند آنطور که باید جایگاه خود را پیدا کند، لذا اعتقاددارم یکی از مجموعههایی که در بحث خصوصیسازی میتوان از آن استفاده و بهره لازم را برد؛ صنعت گردشگری است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری از یک جایگاه تخصصی برخوردار است و نباید در وادی سیاسی قرار گیرد، زیرا هر زمان که از این سازمان بهعنوان یک ابزار سیاسی استفاده شود، متضرر خواهیم شد و نمیتوان از خروجی آن انتظار حل مسائل فرهنگی و گردشگری و بافت تاریخی را داشت.

وی یادآور شد: ما اکنون مراجعات زیادی را در حوزههای انتخابیه خود از هنرمندان مختلف چون معرقکار و قلمزن و دیگر هنرمندان با توانایی بالقوه داریم که متأسفانه به دلیل عدم ساماندهی توسط مسئولان این حوزه، این افراد نمیتوانند آثار و فعالیتهای خود را آنگونه که باید در جامعه و سطح بینالملل معرفی کنند.