تغییر فصول درسی معماری و شهرسازی

شمار نشریه : 187

عضو کارگروه معماری و شهرسازی شورای تحول دروس علوم انسانی و مدیر قطب علمی معماری اسلامی، از بازنگری و تغییر 40 سرفصل درسی معماری و شهرسازی خبر داد.

مهندس عبدالحمید نقرهکار، با اشاره به تشکیل چهار کارگروه تخصصی گفت: این کمیته حدوداً نزدیک به چهل سرفصل درسی را اصلاحکرده و از این 40 سرفصل حدود بیست سرفصل به تأیید شورای عالی برنامهریزی وزارت علوم رسیده و در نوبت تعیین تکلیف است. وی افزود: در این کمیته از دروس معماری شهرسازی در همه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا مصوباتی داشتهایم که تأییدشده است.

مدیر قطب علمی معماری اسلامی درباره ضرورت تحول و ارتقاء علوم انسانی نیز گفت: متأسفانه چون خیلی از اساتیدمان در خارج تحصیلکرده یا مترجم کتب غربی بودهاند، هنوز تأثیرات فرهنگ غربی در دانشگاههای ما بسیار زیاد است و انگار که ما تنها انقلاب سیاسی کردهایم، ولی هنوز انقلاب فرهنگی به آن مفهوم عمیقش انجامنشده است. بنابراین تحول و ارتقای علوم انسانی یک ضرورت اجتنابناپذیر و قطعی است که باید اتفاق بیفتد.