هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کمیسیون ماده 5 به قانون عمل نکرده است

دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری کشور در جمع معاونان عمرانی استانداریهای سراسر کشور از استانداران خواست معادله مدیریت در شهرها را به نفع شهروندان تغییر دهند.

پیروز حناچی تاکید کرد: در حال حاضر توسعه فضاهای عمومی و خدماتی در برخی شهرها با مشکل مواجه است تا جایی که سالها است سرانه فضاهای خدمات عمومی تغییر نکرده است.

دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه الگوی سکونت از خانههای ویلایی با تراکم جمعیتی کم به مجموعههای آپارتمانی تغییر یافته است، تصریح کرد: اگر نتوانیم به تناسب این تغییر، خدمات محلهای مورد نیاز را فراهم کنیم افراد از سکونت در محل زندگی خود احساس آرامش نخواهند داشت.

وی با اشاره به لزوم توقف روند اداره شهر از محل فروش شهرسازی، ادامه داد: حتی اگر امروز امکان توقف کامل این روند وجود نداشته باشد، باید در راستای کُند کردن آن گام برداشت.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در برخی شهرها قابل دفاع نیست، اظهار کرد: در سفری که به برخی مناطق کشور داشتم، با اشکالی از ناهنجاریهای شهری روبهرو شدم که ناشی از دور شدن حاکمیت از وظایف حاکمیتی بود. وی افزود: در شهری مانند مریوان سطح اشغال ساختمانها به ۱۰۰ درصد میرسد و در برخی شهرهای شمالی تفاوتی بینحریم و غیرحریم وجود ندارد.

از سویی آنچه در شهر سرعین رخ داده نیز قابل دفاع نیست و همه این موارد حاکی از عمل نکردن کمیسیون ماده ۵ به روح قانون است. حناچی اصلیترین وظیفه مسوولان را مدیریت خردمندانه فضای سرزمینی دانست و ادامه داد: ابزارهایی مانند کمیسیون ماده ۵ با هدف انعطافبخشی در تصمیمگیریهای موضعی ایجاد شدهاند؛ اما این تصمیمها باید منطقی بوده و قابلیت پاسخدهی داشته باشند.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راهوشهرسازی همچنین با بیان اینکه اقدامات انجام شده در محدوده برخی شهرها قابل دفاع نیست، گفت: از بررسی افزایش موردی و موضعی محدودهها در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پرهیز میکنیم.