سخنان نغز

شمار نشریه : 187

امتم همواره در خیر و خوبیاند تا وقتیکه یکدیگر را دوست بدارند، نماز را برپا دارند ، زکات بدهند و میهمان را گرامی بدارند .

رسول اکرم (ص) 

هیچگاه هماورد خویش را کوچک مپندار ، چون او بهترین دوست و انگیزه پیشرفت و پویش است .

 حکیم ارد بزرگ

طبیعت، در همه ما استعدادهای مشابه نیافریده، بلكه استعدادها دگرگون است؛ برخی برای یك كار شایستهاند و برخی برای كار دیگر.

 افلاطون 

به سه چیز تکیه نکن ،غرور، دروغ و عشق. آدم با غرور میتازد، با دروغ میبازد و با عشق میمیرد.

دکتر شریعتی

همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است.

جبران خلیل جبران

آینده از آنکسانی است که به استقبالش میروند .  

 فردریش نیچه