هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طنز

مگر  قصد  بنــای برج  داری

دوشنبه رفته بودم شهرداری 

کنم شش متر منزل را تجاری

نبیند چشمتان روزی چنان بد

کشیدم بس که آنجا ناگواری

اگر چه گیر بسیاری به من داد

خلاصه گویمش ، چند از هزاری:

چرا  مازاد می باشد ستونش

مگر قصد بنـــــای برج داری

شود همسایه تان شاکی زدستت

که شایدخانه شان شد سایه ساری

چرا تامین پارکینگش نکردی

برای فرغون و ماشین و گــاری

که گفت اصلا کنار کنتور گاز

درخت پسته و آلــــو بکاری

که گفته شیر آب منزلت را

از آن گوشه به این گوشه بیاری

نمایش را ز بس اجرا  نکردی

پُره دیــوار آن از یادگــاری

عوارض هم بدهکاری  عزیزم

ز سال اولش تا سال جاری

سه سال از آن دوشنبه طی شد اما

جلو اصلا نرفته ست هیچ کاری

گره افتاده در کارم چه سازم

ندارم چاره ای جز آه و زاری