هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام شما

اجلاس نظاممهندسی پربار بود- علیرغم ضعفهایی که در برگزاری اجلاس هفدهم هیئت عمومی سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور وجود داشت، این اجلاس از سالهای پیش پربارتر بود. این موضوع از قطعنامه پایانی و تصویب خطمشی سازمان مشخص است.

مهندس محمدی از مشهد

ضعف صنعت ساختمان در اجراست- به نظر من اگر وزارت راه و شهرسازی طرحی را اجرایی کند تا پیمانکاران هم بتوانند در ساختوسازهای شهری فعالیت کنند این ضعف بهخوبی پوشش داده میشود. البته آقای دکتر آخوندی و آقای مهندس ترکان هم این نظر را در حرفهایشان تائید کردهاند. فقط ما منتظریم تا این طرح اجرایی شود.

یک پیمانکار از تهران

مسکنهای مهر را زودتر کامل کنید - اگر مدیران شهرهای جدید و دستاندرکاران مسکن مهر خودشان را جای ما مستأجران بگذارند که چگونه صاحبخانهها هرسال اجارهها را اضافه میکنند و ما نیز وسعمان نمیرسد و با تحمل هزار مشکل مجبوریم خواسته آنها را اجابت کنیم، کارهایشان را سریع تر انجام می دادند. به خاطر رضای خدا زودتر این مسکنهای مهر را کامل کنید و تحویل بدهید.

یک مستأجر از نازیآباد

دولت میزان افزایش اجاره را تعیین کند - با افزایش غیرمنطقی اجاره خانه از سوی صاحبخانهام، نزدیک به 2 ماه است به دنبال خانهای با قیمت مناسب هستم اما متأسفانه مشاورین املاک و مالکین با گفتن اینکه در تعیین قیمت، مالک صاحباختیار است هرجور دلشان میخواهد اجارهبها را تعیین میکنند. این وظیفه دولت و مجلس است که نرخ افزایش معقول اجاره را تعیین کنند. هرچند مسئولان خطونشان میکشند که بازار مسكن را كنترل میکنیم اما هميشه اين دلالان و واسطهها هستند كه حرف آخر را میزنند.

بابایی