هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صنعت ساختمان رو به رشد است

گروه گزارش: ولیالله افخمی راد، متولد شهرستان فردوس، فارغالتحصیل رشته مهندسی برق، گرایش قدرت از دانشکده مهندسی مشهد و نیز دارای مدرک کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از مجتمع آموزش عالی صنایع ایران است. مهندس افخمی راد در سالهای گذشته مدیرکل صنایع استان گیلان، مدیرکل صنایع استان خراسان، قائممقام معاون وزارت صنایع، معاون وزیر صنایع، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و ... بوده و از نیمه مهرماه سال گذشته نیز با حکم محمدرضا نعمت زاده، رئیسکل سازمان توسعه تجارت است. نظر به در پیش رو بودن چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان که از 19 تا 22 مردادماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود با مهندس افخمی راد در این خصوص گفتگو کردیم.

پیام ساختمان: به نظر شما صنعت نمایشگاهی چه تأثیر و کمکی میتواند به سازمان توسعه تجارت داشته باشد؟

برگزاری نمایشگاه بهمنظور معرفی، نمایش و عرضه توانمندیها و دستاوردهای تولیدی - صادراتی کشور و بهعنوان یکی از مهمترین روشهای بازاریابی به شمار میآید. مطمئناً توسعه و تقویت صنعت نمایشگاهی کشور ازنظر کمی و کیفی و برگزاری نمایشگاههای بینالمللی تخصصی و معتبر با حضور حداکثری بنگاههای تولیدی- صادراتی خوشنام و فعال داخلی و خارجی ضمن نمایش ظرفیتهای تولیدی- صادراتی کشور به بازارهای هدف، زمینههای ایجاد رقابت و سرمایهگذاریهای مشترک برای توسعه مبادلات بینالمللی، ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم، تبادل اطلاعات علمی و فرهنگی، رشد و تکامل صنایع و... را نیز فراهم خواهد آورد. بدیهی است سازمان توسعه تجارت ایران بهعنوان مسئول و متولی توسعه تجارت و صادرات کشور همواره تلاش نموده است تا زمینههای رشد و ارتقای این صنعت و آشنایی بیشتر شرکتهای مجری نمایشگاهها را با روشهای نوین و علمی برگزاری و مدیریت نمایشگاهها فراهم آورده و با تهیه و تدوین و نظارت بر اجرای برنامههای محتوایی نمایشگاهها از جمله پذیرش تجار و صاحبان صنایع خارجی جهت بازدید از نمایشگاهها و ملاقات و مذاکره با طرفهای داخلی، تبلیغات، برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی مرتبط و... بر هدفمندی و اثربخشی بیشتر نمایشگاهها در ایجاد زمینه رشد تجارت کشور اقدام نماید.

پیام ساختمان: بهعنوان رئیس سازمان توسعه تجارت ایران انتظار دارید نمایشگاه پیش روی صنعت ساختمان با چه کیفیت و کمیتی برگزار شود؟

محصولات، تجهیزات و خدمات مرتبط با حوزه صنعت ساختمان در کشور از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بسیار زیادی برخوردار است. تنوع و کیفیت محصولات و خدمات در این حوزه، حضور بنگاههای تولیدی بسیار فعال با تولیدات استاندارد و قابلرقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی از مزیتها و تواناییهای این صنعت حکایت مینماید. لذا برگزاری این نمایشگاه مانند سنوات گذشته و چه بسا بهتر و کاملتر باید به معرفی و نمایش این توانمندیها بپردازد. باید تلاش گردد تا آخرین دستاوردهای تولیدی- صادراتی کشور در ایام برگزاری نمایشگاه به نمایش گذارده شود و از سوی دیگر باید سعی نمود تا با ایجاد زمینههای لازم، امکان حضور بازدیدکنندگان متخصص داخلی و خصوصاً خارجی از این نمایشگاه فراهم گردد. از دیگر نکات مهمی که بایستی مجریان نمایشگاه مدنظر قرار دهند انجام تبلیغات گسترده داخلی و خارجی جهت جذب مخاطب بیشتر، برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی مرتبط در زمینه مشکلات این صنعت می باشد. همچنین بایستی فرآیند اجرایی نمایشگاهها از مرحله ثبت نام تا اجرای شفاف و دقیق و به دور از هر گونه کاستی ها صورت گیرد.

پیام ساختمان: مهمترین اهداف برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان و برنامههای در نظر گرفتهشده برای این نمایشگاه چیست؟

نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان یک پایگاه مهم و جامع در خصوص معرفی محصولات و خدمات در حوزه صنعت ساختمان کشور است. با حضور در این فضا، علاوه بر امکان معرفی تمامی محصولات و خدمات، به معرفی فن آوری های نوین و آشنایی با مبحث صنعتی سازی ساختمانها بهجای سنتی سازی و همچنین توسعه صنعت ساختوساز و حرکت به سمت پیادهسازی شیوههای مدرن و فرهنگسازی این شیوه بین عموم جامعه پرداخته میشود. در این راستا و بهمنظور تحقق اهداف برگزاری نمایشگاه، از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران اقدامات قابلتوجهی از شروع افتتاحیه تا برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان به همراه برپایی سمینارهای آموزشی و بهمنظور جلب رضایت مراجعهکنندگان، ارائه خدمات مطلوب به مشارکتکنندگان و. بازدیدکنندگان پیشبینیشده است.

پیام ساختمان: نمایشگاه صنعت ساختمان در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و بهویژه صنایع مرتبط چه تأثیری دارد؟

صنعت ساختمان یکی از صنایع روبه رشد داخلی است که ضمن برخورداری از سابقهای کهن و باستانی، فاصله چندانی با همتاهای جهانی خود ندارد . آنچه در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ارائه خواهد شد، مصداق این مدعاست که تنها بنگاههای اقتصادی حق ادامه حیات خواهند داشت که هر روزشان متفاوت از دیروز و در جهت رشد و تعالی و پیشرفت، سپری میشود. رویکرد و هدف از برگزاری این نمایشگاه بر مبنای رشد و شکوفایی توسعه صادرات، توانمندسازی شرکتها از طریق آشنایی با دستاوردهای جدید، به نمایش گذاردن زنجیرههای تولید اعم از ماشینآلات و تجهیزات، مواد اولیه و درنهایت مکانی برای رقابت در جهت تولید محصول با کیفیت در صنایع مرتبط بوده که در نهایت به نیازهای مشتریان پاسخ مثبت داده میشود.

پیام ساختمان: با توجه به بزرگی و گستردگی بیشازحد نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان بعضاً موضوع تجزیه آن به چندین نمایشگاه تخصصی مطرح میشود. موضع شما در قبال این شایعات چیست؟

طراحی و ایجاد نمایشگاههای تخصصی متشکل از برخی گروههای کالایی و خدماتی نمایشگاههای بزرگ و فراگیر امری رایج در بسیاری  از کشورهای صاحب سبک و با سابقه در امر برگزاری نمایشگاهها بوده و البته این به معنی تضعیف نمایشگاههای مادر نیست بلکه به معنی شبیهسازی در اندازههای کوچکتر برای بهرهمندی از گروههایی است که قابلیت افزایش و استعداد توسعه بیشتری را دارند. این امر از این جنبه قابلتوجه است که فضای سایتهای نمایشگاهی محدود است و لذا توسعه یک نمایشگاه با حضور زیرگروههای متعدد بهناچار تابعی از حداکثر فضای موجود است . لذا با هدف تطابق عرضه با تقاضا تمهیدات لازم اتخاذ خواهد شد که البته برخی از این رویکردها میتواند در راستای توسعه زیرساختهای نمایشگاهی و یا ایجاد نمایشگاههای تخصصی باشد.

پیام ساختمان: برای برگزاری نمایشگاههای بزرگی چون نمایشگاه خودرو، کتاب و صنعت ساختمان که ترافیک آنها بخشی از شهر را تحتالشعاع خود قرار میدهند چه برنامههایی دارید؟

همکاری و مساعدت نیروی انتظامی، اداره راهنمایی و رانندگی و سایر مسئولین ذیربط در مدیریت ترافیک میتواند تا آماده شدن محل جدید پیشبینیشده برای ایجاد سایت نمایشگاهی دیگری در تهران و یا اتخاذ تدابیر لازم ترافیکی از جمله توسعه و اتصال شبکه مترو، ساخت پارکینگهای طبقاتی و بهرهگیری از شبکه اتوبوسرانی بهعنوان راهحلهای کمکی بهحساب آید.

پیام ساختمان: به نظر شما رسانهها و نشریات تخصصی همچون پیام ساختمان چه نقشی میتوانند در رونق بخشی به صنعت نمایشگاهی کشور داشته باشند؟

نقش نشریات تخصصی از جمله نشریه پیام ساختمان در برگزاری مطلوب نمایشگاههای تخصصی از دو جنبه قابلتوجه است: اولاً اینگونه نشریات میتوانند با درج اخبار مربوط به برگزاری نمایشگاه و کم و کیف دورههای قبلی آن نسبت به اطلاعرسانی برگزاری، تاریخ و سایر مشخصات نمایشگاه به متقاضیان مشارکت و یا بازدیدکنندگان متخصص اقدام نموده و ثانیاً با درج اخبار و گزارشهایی درزمینه چگونگی برگزاری، مشکلات، نقاط قوت نمایشگاه از دید بازدیدکنندگان و غرفه داران، بهعنوان یک مجموعه  بیطرف آئینه تمامنمای نمایشگاه باشند.