نشریه شماره   187   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چشم بازار مسکن به مذاکرات ژنو

شهلا روشنی *

آغاز دور جدید مذاکرات هستهای میان ایران و کشورهای غربی ،کاهش شدید ارزش سهام بورس و افزایش جهانی قیمت طلا از عواملی است که میتواند در قیمت مسکن مؤثر باشد. به عقیده برخی کارشناسان تغییر مسیر سرمایههای خرد به سمت بازار مسکن میتواند باعث کاهش رکود و افزایش تقاضا شود. برخی کارشناسان معتقدند: بازار مسکن مهآلود است و قابلیت پذیرش سرمایهها را ندارد. اما واقعیت این است که هر تغییری در بازارهای موازی باعث نوسان در بازار مسکن میشود. اینکه وضعیت بازار مسکن در آینده چگونه خواهد بود ، مشکلات این حوزه و راهکارهای آن چیست ، مذاکرات هستهای ایران با کشورهای غربی که در ژنو در جریان است و نیز نوسانات بورس و قیمت طلا چه تأثیری در بازار مسکن دارد و سایر موضوعات مرتبط را در گفتگو با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیگیری کردیم:

مجلس و مسئولین  کمکاری خود را بپذیرند

حمیدرضا پشنگ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا سقوط ارزش سهام بورس و افزایش قیمت طلا در دو هفته اخیر ، نشاندهنده افزایش قیمت مسکن در آینده است،به پیام ساختمان گفت: متأسفانه با شرایط وخیم کشورهای همسایه و تنش و درگیریهایی که این روزها گریبانگیر این کشورها گردیده،قیمت طلا در حال افزایش است و این تنشها باعث کاهش ارزش سهام در بورس شده است .وی با ابراز تأسف از ضررهایی که سهامداران بورس متحمل شدهاند،گفت: یکی از خواستههای بهحق مردم مسکن ارزان است که متأسفانه دولت تاکنون در اجرای آن موفق نبوده است .نماینده مردم خاش ، نصرتآباد ،میرجاوه و کورین در مجلس شورای اسلامی گفت : مجلس و مسئولین باید کمکاری خود را در قبال تأمین مسکن مردم  بپذیرند و ما بهشدت از وزیر راه و شهرسازی گلایهمندیم که نتوانسته در طی این چند ماه برنامه منسجم و جامعی برای تأمین مسکن مردم ارائه دهد.حمیدرضا پشنگ تصریح کرد: تمام امید ما به توافقات ژنو است که امیدواریم با تدبیر درست، برای هر دو طرف برد برد حاصل شود .وی با انتقاد از کسانی که میگویند در مسئله انرژی هستهای باید بسیار قاطعانه برخورد کنیم، گفت: درست است ما میخواهیم به مقصود خود برسیم اما این توافقات نیازمند سیاست و دیپلماسی است که بتوانیم از حقانیتمان دفاع کنیم .این نماینده مجلس با بیان اینکه متأسفانه با هر تنشی، اقتصاد ایران دچار نوسان میشود، گفت: شرایط موجود مطمئناً رونق بازار مسکن را در پی خواهد داشت و سرمایههایی که از بورس و طلا روی گرداندهاند به سمت بازار مسکن متمایل میشوند لذا باید مسئولین باکسانی که میخواهند از آب گلآلود ماهی بگیرند مقابله کنند .

پشنگ با اشاره به اینکه ما سالانه یکمیلیون مسکن نیاز داریم، گفت: اینکه چرا وزارتخانه عریض و طویلی مانند راه و شهرسازی در این مورد نتوانسته راهکار قانعکنندهای به مجلس ارائه دهد، جای بررسی دارد.

وی در ادامه گریزی نیز به اوضاعواحوال افراد فاقد مسکن زد و گفت: مردم بهشدت نگران تأمین سرپناه برای خود هستند . متأسفانه وزارت راه و شهرسازی نهتنها در امر مسکن موفق نبود در امر حملونقل نیز نتوانست خودی نشان دهد و در این مورد توفیق داشته باشد .نماینده مردم خاش ، نصرتآباد ، میرجاوه و کورین در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت ناآرام کشورهای همسایه در اقتصاد ایران تأثیرگذار است چون امکان صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز تجارت با این کشورها به دلیل اوضاع امنیتی آنها وجود ندارد اما مطمئناً این اوضاع بهبود مییابد و این موضوع را باید در نظر گرفت که با اینهمه گرفتاریها ، کشورمان توانسته است از ضرر و زیانهای شدید بکاهد و وضعیت اقتصادی نسبتاً باثباتی در منطقه داشته باشد .پشنگ خاطرنشان کرد: مردم نگران وضعیت اقتصادی کشور نباشند چراکه دولت تدبیر و امید با تمام قوا تلاش میکند هر چه سریعتر اوضاع اقتصادی و وضع معیشتی مردم بهبود یابد و مجلس نیز بهشدت از حقوق تکتک مردم دفاع میکند .ضمن اینکه با تلاش دولت و حصول توافقات هستهای، جشن بزرگی در انتظار مردم است.

فضای مسکن مهآلود است

عباس فلاحی باباجان، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه بازار مسکن از رکود بورس و افزایش قیمت طلا تأثیر نخواهد گرفت به پیام ساختمان گفت: ازآنجاکه تاکنون متصدی واقعی برای مسکن مشخص نشده و همچنان بازار مسکن در سردرگمی به سر میبرد هیچ سرمایهگذاری تمایلی به انباشت سرمایه در این فضای مهآلود ندارد.نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از اینکه هیچ ارگانی مسکن را جدی نمیگیرد و به دغدغه مردم توجه نمیکند ،گفت: نبود راهکار مناسب برای تولید مسکن ،افزایش سود تسهیلات بانکی ،افزایش قیمت مصالح ساختمانی ،سردرگمی واردات و صادرات، فضای مسکن را مهآلود کرده است .

فلاحی با انتقاد از عملکرد دولت در مورد مسکن مهر و مسکن اجتماعی گفت: مجلس منتقد شدید وزارت راه و شهرسازی در مورداجرای صحیح مسکن مهر و مسکن اجتماعی است زیرا این موارد میتوانست در کاهش تقاضا و خانهدار کردن مردم مؤثر باشد .وی ادامه داد: مسئله مسکن در صورت کمتوجهی بیشتر به یک بحران تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که تنها مسبب آن وزارت راه و شهرسازی است .

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس با بیان این مطلب که مذاکرات ژنو در پشت درهای بسته خواهد بود، گفت: این توافقات محرمانه است و بدون تردید تا سال بعد هیچ تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت .

وی در ادامه اظهار داشت : متأسفانه بیتدبیری مسئولان وزارت راه و شهرسازی در زمینه تأمین مسکن برای اقشار نیازمند،سبب شده مسکن بازیچه دلالان  و سوژه روزنامهها شود .وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتفاقات سیاسی در کشورهای همسایه مانند عراق میتواند در اقتصاد ایران مؤثر باشد ، گفت: بحران این کشور بهگونهای نیست که در اقتصاد ایران مؤثر باشد . ضمن اینکه افزایش قیمت طلا در بازار داخلی به دلیل افزایش قیمت جهانی آن است.

 فلاحی با بیان اینکه نمایندگان مجلس هرروز به سازمانهای مجری ساخت مسکن ارزانقیمت تذکر و هشدار میدهند اما گوش شنوایی نیست، گفت: مردم در حال حاضر دوسوم حقوق ماهانه خود را دودستی تقدیم موجران میکنند اما متأسفانه فریاد این اقشار بیصدا است .وی با ابراز تأسف از اینکه اینهمه فشار لایق مردم صبور و زحمتکش ایران نیست ،گفت: امیدوارم در دولت تدبیر و امید برای حل مشکل مسکن راهکار جدی و سریع اندیشیده شود.

تمام مشکلات ریشه در تحریم ندارد

احمد جباری،عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا رکود بورس و افزایش قیمت طلا باعث تغییر مسیر سرمایهها به سمت مسکن خواهد شد، به پیام ساختمان گفت: متأسفانه انحرافات شدیدی در بخش سرمایهگذاری داریم و باید بررسی شود چرا با هر تنشی سرمایهها به سمت بازار خاصی حرکت میکنند .وی ادامه داد: مسکن نیازمند پایههای قدرتمندی است که با هر تکانی به خود نلرزد  و ضعف پایههای مسکن به دلیل وزارتخانهای به نام راه و شهرسازی است که این وزارت خانه عریض و طویل نمیتواند به تمام ابعاد حملونقل ،راه و بزرگراه و مسکن رسیدگی کند.

نماینده مردم هرمزگان با اشاره به اینکه اگر کمکاری و بیبرنامگی در امر مسکن دیده میشود تنها به دلیل گسترده بودن این وزارتخانه است، افزود: متأسفانه آنقدر حوزه وزارتخانه راه و شهرسازی وسیع است که حتی نمیتواند به اولویتهایی مانند مسکن برسد .  وی ادامه داد: متأسفانه تاکنون آخوندی و همراهانش نتوانستهاند برنامه مدونی در حوزه مسکن ارائه دهند که دراینبین بیشترین آسیب را اقشار کمدرآمد دیدند.وی تجمیع راه و شهرسازی و تبدیل آن به یک وزارتخانه را بزرگترین اشتباه عنوان کرد و گفت: هرکدام از حوزههای وزارت راه و شهرسازی بهاندازهای وسیع است که غفلت در یک بخش باعث بحرانی بزرگ در آن حوزه میشود.جباری با بیان این مطلب که بنده نماینده اقشار کمدرآمد هستم و از وضعیت بیخانمانان عذاب میکشم ،گفت: اگرچه مسکن مهر منتقدان پرقدرتی در دولت داشت اما هر چه بود برای عده زیادی از جوانان کارساز شد. بنده از بعد کیفیت موافق مسکن مهر نبودم اما مسکن مهر امید را در دل افراد کمدرآمد زنده کرد و اجرایی نکردن مسکنهای ارزانقیمت در کشور به سود هیچ جناح و حزبی نیست .

عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سؤال که توافقات نهایی ژنو در بازار مسکن تأثیر خواهد داشت، گفت: هرچند تمام مشکلات ریشه در تحریمها ندارد اما بهطور یقین هر توافقی باعث افزایش فعالیتهای اقتصادی و رونق صادرات و افزایش روابط با کشورهای توسعهیافته میشود که قطعاً در بازار مسکن نیز تأثیر خواهد داشت.

زیادهخواهی مالکان از کمکاری مسئولان است

سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه امیدواریم به برکت ماه رمضان قیمتها نیز تعدیل یابد ، به پیام ساختمان گفت:مردم در زمینه تأمین مسکن بهشدت در مضیقه هستند و اوضاع هر روز بدتر میشود چراکه مسئولان راه و شهرسازی غیر از برنامههایی که فقط در حد حرف است، نتوانستهاند تاکنون راهکار مناسبی ارائه دهند. وی افزود: مگر میشود به فردی که گرسنه است فقط تصویر نان را نشان داد و گفت سیر شو! متأسفانه برنامههای وزارت راه و شهرسازی همانند نشان دادن تصویر خانه به مردمی است که خانه ندارند.علوی تصریح کرد: تأمین مسکن یکی از بزرگترین دغدغههای مسئولان  و نیز مردم است. در شرایطی که در سال یکمیلیون واحد مسکونی جدید نیاز داریم اما حتی نتوانستیم نصف این تعداد را احداث کنیم .این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بنده بهعنوان یکی از نمایندگان ملت از اینکه نتوانستیم برنامه مشخصی برای یکی از نیازهای ضروری مردم ارائه کنیم ، متأسفم و از مسئولان میخواهم برای تأمین مسکن نیازمندان تدابیر اساسی و ضربتی بیندیشند .وی با اشاره به اینکه ؛ اگر تقاضا در بازار مسکن کم باشد موجران دست از تعیین قیمتهای گزاف برمیدارند،گفت: زیادهخواهی مالکان از کمکاری مسئولان در زمینه عرضه مسکن نشئت میگیرد. علوی با تأکید بر اینکه بازار مسکن در دست دلالان و سفتهبازان است، گفت: این عده انگشتشمار اما پرقدرت، تعیینکننده قیمت مسکن هستند .