دولت برای مسکن برنامه داشته باشد

شمار نشریه : 186

دولت یازدهم همان ابتدای کار تکلیفش را با مسکن مهر معلوم کرد و اعلام کرد که این طرح نه تنها باعث خانهدار شدن مردم نمیشود بلکه بخشی از تورم جامعه ناشی از آن است و به همین دلیل قصد آغاز پروژههای جدید را در این قالب ندارد اما درعینحال به تمام تعهدات دولت قبل پایبند است. با گذشت 8 ماه از روی کار آمدن عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی سیاستهای مسکنی چندان مشخص نیست و طرحی مانند مسکن اجتماعی که از همان آغاز مطرح بود، برای بسیاری از اهالی صنعت ساختمان مبهم است. پیام ساختمان در رابطه با میزان موفقیت دولت یازدهم در سیاستهای مسکنی به سراغ علیاکبر آقایی ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی رفته است:

پیام ساختمان: بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند دولت جدید تمایلی به اجرای سیاستهای مسکنی ندارد . نظر شما دراینباره چیست و اصولاً دولت یازدهم را در این زمینه موفق میدانید؟

دولت یازدهم برنامهای در این زمینه تا به حال اعلام نکرده است. آنچه به صراحت اعلامشده این است که  آخوندی عنوان کرده تمام تعهدات دولت قبل را به طور کامل قبول میکنم. وزیر راه و شهرسازی گلهمند است که بودجه حاضر کفاف تعهدات را نمیکند؛ بنابراین  از طرفی وزارتخانه تحت فشار برای اتمام پروژههای نیمهتمام است و از طرفی بودجه لازم را ندارد. با این وجود نمیتوان نسبت به تأمین مسکن بیاعتنا بود و آنچه در این شرایط باید انجام دهد این است که یک برنامه زمانبندی شده با تعهدات لازم را برای آینده اعلام کند؛ همانند کاری که در مسکن مهر انجام شد.

پیام ساختمان: اما وزارت راه و شهرسازی طرح مسکن مهر را عامل تورم میداند و رغبتی به طرحهایی از این دست ندارد؟

ممکن است مسکن مهر در تورم موثر باشد، اما این کل ماجرا نیست؛ به هر حال باید قبول کنیم که در مسکن مهر تولیدکنندگان بهرهمند شدند و یک نوع تورم همراه با رونق به وجود آورد. از طرفی نقدینگی همیشه تورم را به دنبال داشته است اما چه خوب است که این نقدینگی مانند طرح مسکن مهر به سمت تولید برود. مسکن مهر در اشتغال صنعت ساختمان بسیار موثر بود و از طرفی پیمانکاران قانع بودند که با متری 250 هزار تومان ساختمان بسازند. به نظر من دولت باید برنامهاش را در کمیسیون عمران به نقد بگذارد و لایحه بدهد تا ما هم در صحن علنی مجلس آن را تصویب کنیم.

پیام ساختمان: به نظر میرسد طرح مسکن اجتماعی دامنه شمول بسیار کمی دارد و پاسخگوی نیاز کشور نیست؟

با توجه به چهار دوره حضورم در مجلس شورای اسلامی معتقدم که دولت باید برای تأمین مسکن ملکی و مسکن استیجاری برنامه داشته باشد. دولت تمام آمارها را دارد  و در این رابطه هم اعلام کند که نیاز مسکن ملکی و استیجاری کشور چقدر است و سپس بر اساس آن برنامهریزی کند تا مردم هم امیدوار شوند. ما نمیخواهیم دولت را تحت فشار بگذاریم بلکه میخواهیم کمک کنیم.

پیام ساختمان: در صورت اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی، حدود 150 هزار واحد ساخته میشود و پاسخگوی تقاضا نیست؟

مشخص نیست مسکن اجتماعی چگونه طرحی است و این طرح اصلاً تعریف نشده است. دولت باید همانند دولت قبل اعلام کند که قصد ساخت چه مقدار واحد مسکونی و با چه قیمتی دارد.

پیام ساختمان: طرح لیزینگ مسکن ظاهراً با موافقت بانک مرکزی قرار است، اجرا شود.

بنده به هیچوجه این طرح را مناسب نمیبینم به خاطر اینکه در این طرح به دنبال بهره و منافع خودشان هستند و دنبال خانهدار کردن مردم نیستند. نمونه آن را در صنعت خودرو داشتیم.

پیام ساختمان: در شرایط حاضر که 72 هزار هکتار بافت فرسوده داریم، چقدر ساختوساز در این بافتها میتواند به تولید مسکن کمک کند؟

نوسازی بافتهای فرسوده الزام قانونی است و اگر دولت به این بخش ورود نکند، متضرر میشود . به هر حال این بافتها خطرپذیر هستند و چنانچه حادثهای رخ بدهد دولت بیش از همه ضرر میکند . چه اشکالی دارد دولت با همکاری شهرداری زیرساختها را تأمین نموده و ساختمانهای نسبتاً بلند احداث کند تا علاوه بر نوسازی  و تأمین مسکن، شهرداریها هم منتفع شوند.

پیام ساختمان: با وضعیت حاضر آینده بازار مسکن را چگونه میبینید؟

قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضاست و با وضعیت حاضر مشکل خواهیم داشت. اگر عرضه مسکن متوقف شود، معلوم است چه اتفاقی میافتد .

پیام ساختمان: شما طرحی برای خانهدار کردن مردم دارید؟

نکتهای که به نظرم میرسد این است که  بهره بانکی حدود 20 درصد است. دولت در وامهای مسکن میتواند 12 درصد سود را قبول کند و مجلس هم 8 درصد آن را تأمین کند. در این صورت مردم به سمت ساختوساز میروند.