هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بیله دیگ، بیله چغندر!

راستش را خواسته باشید ما وقتی با یک چشممان استفاده نادرست شهروندان از تأسیسات و تجهيزات ساختماني و مصرف بیرویه سوخت، برق و آب را میبینیم و با چشم دیگرمان مدیریت بد و نادرست مصرف توسط مسئولان و مدیران را، زبان فارسیمان قاصر میشود و تنها چیزی که میتوانیم بگوییم همین سخن حکیمانه «بیله دیگ، بیله چغندر!» است. تا آنجا که ما اطلاع داریم الآن گویا چنان است كه تقریباً نيمي از هدرروی و اتلاف انرژی و آب، بهخاطر فرهنگ غلط مصرف مردم و نيمي ديگر به خاطر مديريت اشتباه مصرف توسط دولت است. اینکه مردم عزیزمان بدون حسابوکتاب، آب و برق و گاز را ریخت و پاش میکنند واضح و مبرهن است اما دولت، چرا؟ چرا شبکههای توزیع آب و برق و ... سوراخ است که نزدیک نصف منابع قبل از مصرف هرز می رود و اصلاً چرا بنای دادن یارانه (غیر نقدی و نقدی) را برای انرژی باب کردی که حالا میزان مصرف در کشورمان اندازه مصرف کل اتحادیه اروپا بشود؟ داستان مدیریت مصرف هم یک چنین چیزی است که نه تنها تا حالا اعتنايي به مصرف بالا نشده که مردم را از طريق دادن يارانه تشویق به مصرف کردهاند و حالا که کار از خرک در رفته برای پیدا کردن مفر بالبال می زنند. از این رو ما فکر میکنیم اگر روزی کسی بخواهد مقصران وضعیت خیلی ناجور آینده را پیدا کند، باید با در نظر گرفتن «دیگ و چغندر»، ناكارآمدي مدیران و پرمصرفي استفادهکنندگان را با يكديگر و با يك وزن ببیند و نقد کند.