هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چگونگی تامین مصالح و تجهیزات در قراردادهایE.P.C

*ابراهیم اسماعیلی هریسی

ذکر موضوع قرارداد در ماده 1 سند پیمان به تنهایی کافی نیست بلکه همان طوری که در ماده مرقوم آمده، موضوع پیمان در پیوست 10 نیز درج میشود. با مراجعه به پیوست 10 پیمان ، ملاحظه میشود که آن پیوست خود از دو بخش تشکیل شده است:

1- شرح کارها و تأمین مصالح و تجهیزات در تعهد پیمانکار- در این بخش از پیوست 10 مصالح و تجهیزاتی که بر عهده کارفرماست دقیقاً  احصا  و شمارش میشود که باید از کجا و کدام شرکتهای تولیدکننده یا فروشنده خریداری شود.

2- بخشهایی از خدمات فنی، اجرایی، مصالح و تجهیزات که از داخل کشور باید تأمین شود- در این بخش از پیوست 10 جزئیات خدمات فنی و اجرایی که باید توسط پیمانکار انجام شود به تفصیل ذکر و از منابعی که مصالح و تجهیزات باید در داخل کشور تأمین شود، نام برده میشود.

بنابراین، چنین نیست که پیمانکار چه از جهت تأمین مصالح و تجهیزات و چه از نظر خدمات فنی و اجرایی آزاد و رها باشد تا از هر طریقی که بتواند آنها را از داخل یا خارج کشور تهیه کند بلکه آنها را نیز در پیوست 10قبلاً کارفرما پیشبینی میکند تا بنا بر مصلحت و صلاحدید وی موضوع پیمان به مرحله اجرایی درآید.

مفهومEPC

پیمانی که ما درباره آن بحث میکنیم، موسوم است به پیمان EPC .در تیتر دفترچه این پیمان پس از ذکر" موافقتنامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی..." آمده است : "....پیمانهای مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم(EPC) برای کارهای صنعتی ، سه حرف لاتین   E و P وc هر یک مخفف واژگان زیر هستند:

(مهندسی)E=Engineering  

تأمین کالا و تجهیزاتP=Procurement 

ساختمان و نصبC=constractin               

این پیمان برگرفته از نوع پیمانهای فیدیک است. فدراسیون مهندسان مشاور بینالمللی انواع و اقسام قراردادهای متحدالشکل را برای کارهای مختلف تنظیم کردهاند که در اکثر کشورهای پیشرفته مورد استفاده پیمانکاران و کارفرمایان قرار میگیرد. معمولاً پس از مدتی که در مرحله عمل اشکالاتی در قراردادها مشاهده شود توسط نهاد مذکور اصلاح و ویرایش میشود. به هر حال، استفاده از این قبیل پیمانها به عنوان بهره مندی از تجارب جهانی برای کشور ما نیز مفید است. به شرطی که متناسب با فرهنگ ، مناسبات اقتصادی، اجتماعی ، حقوقی و به ویژه با قوانین کشورمان تنظیم شده باشد. به هر روی قراردادEPC تقریباً برای نهادهای دولتی و پیمانکاران، قرارداد جدیدی است که به سیاق فعلی مورد تجربه قرار میگیرد.

 

*وکیل پایه یک دادگستری