هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجرای آزمایشی کنتورهای هوشمند

گروه تاسیسات: وزارت نيرو در فكر دقيقتر كردن سيستم هاي سنجش انرژي است. به روز شدن كنتورهاي آب، بازسازي كنتور انرژي در داخل كشور و اينك نسل جديدي از كنتورهاي هوشمند. بعضي از كارشناسان وزارت نيرو و توانير و آبفا معتقدند كنتورهاي نسل قديم  به دليل قديمي بودن تكنولوژيشان كمانداز بودند اما در هر نسل از كنتورهاي جديد سعي شده دقيقتر و ظريفتر مترمكعبها و واتهاي مصرفي در ثانيه را محاسبه و اعلام کنند.

كنتور هوشمند چيست

سازمان بهرهوري انرژي ايران كارنامه خوبي در تدوين، توسعه و اجراي طرحهاي انرژي دارد. البته اين سازمان بيشتر نقش مشاوره و راهنمايي را در كنار وزارت نيرو برعهده داشته است. مديرعامل اين سازمان اخيراً از اجراي فاز نخست كنتورهاي هوشمند در مناطقي از كشور به صورت آزمايشي خبر داد. طبق ارزيابيها و بررسيهاي اوليه با نصب اين كنتورها صرفهجويي فوقالعادهاي در مصرف برق در پيك شبكه به دست ميآيد. در واقع امكاناتي در اين نوع از كنتورها تعبيه شده كه دسترسي به اطلاعات از راه دور نيز ميسر باشد، همچنين اين نوع كنتورها قابليت دريافت دستورات را از راه دور دارند. در استفاده از كنتورهاي هوشمند امكان استفاده از نمايشگر اطلاعات در منزل هم مدنظر قرار گرفته است.

برنامه سازمان

حسین سجادی، مديرعامل سازمان بهرهوري از مطالعات صورتگرفته ميگويد كه زيرساختهای طرحهای لازم برای اجرای هوشمندسازی کنتورهای برق تهیه شده است. قرار بر اين است تا پايان شهريورماه فاز نخست اين طرح به سرانجام برسد، در فاز نخست در هريك از مناطق مناطق تهران و البرز، خراسان، بوشهر، زنجان و اهواز 2 هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مصارف گوناگون نصب شده و نتایج حاصل از این طرح کارشناسی و ارزیابی میشود.

سجادي ادامه ميدهد: با برنامهریزیهای صورتگرفته پس از اجرای فاز نخست، فاز دوم این طرح که نصب 20 هزار دستگاه در هر منطقه است، تا پایان امسال اجرایی میشود. وی با بیان اینکه کنتورهای هوشمند شامل سامانه یکپارچهای متشکل از سختافزار، نرمافزار، شبکه و بستر مخابراتی است و اطلاعاتی نظیر مصرف، دیماند، ولتاژ، جریان و اطلاعات دیگر را بهصورت نزدیک به Real Time یا  Real Time از سمت مصرفکننده دریافت میکند، اظهار داشت: این سامانه با ایجاد بستر مخابراتی دوطرفه قابلیت قرائت، پیکربندی، نظارت و کنترل از راه دور کنتورها، جمعآوری، مدیریت، پردازش و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده را داشته و گرافها و گزارشهای لازم را تولید میکند.

سجادی قرائت خودکار کنتورها، مدیریت تقاضا ازطریق ارسال نرخ به مشترکان و تشویق آنان به کاهش مصرف، برآورد کیفیت توان تحویلی به مشترک و کاهش هزینهها را بخشی از ویژگیهای هوشمندسازی سامانههای اندازهگیری عنوان و خاطرنشان کرد: با هوشمندسازی کنتورهای برق، امکان تشخیص موارد استفاده غیرمجاز، کاهش دخالت عامل انسانی در قرائت، افزایش دقت در اندازهگیریها و تشخیص سریع خطاهای دستگاه اندازهگیری فراهم میشود.