هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازنگری استانداردهای برچسب مصرف انرژی

مدیر دفتر برنامهریزی سازمان بهرهوری انرژی ایران(سابا) از بازنگری و بهروزرسانی استانداردهای برچسب مصرف انرژی هر سه سال یک بار خبر داد و گفت: استفاده از برچسب مصرف انرژی حدود  600 تا 700 مگاوات پیک را کاهش داده است.

محمدتقی زیاری افزود: بخش عمدهای از برق در بخش خانگی و تجاری مصرف میشود که ارزش افزودهای را برای کشور به همراه ندارد. وی ادامه داد: هر چه مصارف انرژی در بخشهای غیر مولد مانند خانگی و تجاری را کاهش داده و در بخشهای مولد کشور مصرف کنیم، صرفه ارزی زیادی را به دنبال دارد.

مدیر دفتر برنامهریزی با اشاره به اهمیت برچسب مصرف انرژی، گفت: از سال 76 تاکنون برای بیشتر لوازم خانگی برچسب مصرف انرژی تعریفشده و برای وسایلی مانند مایکروفر و ماشین ظرفشویی که استفاده از آنها به تازگی رواج یافته است، در حال تعریف برچسب هستیم. مدیر دفتر برنامهریزی سابا تصریح کرد: استاندارهای تعریفی برای برچسب انرژی اختلافی با دیگر کشورها نداریم و حتی در برخی موارد بعضی شاخصها مانند دمای آزمون سختتر بوده است.

زیاری خاطرنشان کرد: به طور میانگین، هر سه سال یک بار استانداردهای برچسب مصرف انرژی به منظور بهروزرسانی آنها و ارتقای شاخصها بازنگری میشوند.