هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جدا سازی پایلوت آب شرب و بهداشتی

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: طرح جداسازی آب شرب و بهداشتی به صورت پایلوت در کشور اجرا میشود.

حمیدرضا جانباز در حاشیه مراسم آغاز بهرهبرداری از طرح آبشیرینکن بخش کویرات آران و بیدگل در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در شهر مشهد اجرا و سپس با بررسی نتایج آن، در سایر کلانشهرهای کشور اجرایی میشود. وی به عملکرد قابلقبول بخش خصوصی در اجرای طرحهای آبفای کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 70 طرح آب و فاضلاب کشور با سرمایهگذاری بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد ریال در حال اجراست.

جانباز تصریح کرد: در بودجه سال 93 بالغ بر 37 هزار میلیارد ریال برای اجرای برخی از طرحهای آبفا با مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.وی گفت: در ازای اجرای این طرحها توسط بخش خصوصی، آب به دست آمده از این پروژهها به صورت تضمینی توسط آبفا خریداری میشود.