چطور اسباب‌کشی کنیم؟

شمار نشریه : 186

هنگام اسبابکشی هیچ چیز ناراحتکنندهتر از باز شدن کارتن، ریختن وسایل و صدای شکستن بشقابهای چینی نیست. پس بهتر است قبل از پر کردن کارتنها با وسایل با ارزش با مهارت بستهبندی آشنا شوید.هنگام بستهبندی این 10 مورد را به خاطر بسپارید:

1- کارتنها را درست بستهبندی کنید

برای داشتن کارتن خیلی محکم، ته جعبه بین درزها را نوارچسب بزنید. در مرحله بعد، نوارچسب را عمود بر چسب قبلی بزنید. برای محکمتر شدن، کف کارتن روزنامه یا مقوای ساده بگذارید. با توجه به نوع وسایل، آنها را داخل روزنامه بپیچید. بعد از پر شدن کارتن، در آن را بسته، روی آن نوارچسب زده، کنارههای کارتن را برچسب بزنید. محتویات داخل کارتن و اینکه مربوط به چه کسی است را روی برچسب بنویسید.

2- وسایل مشابه را با هم بستهبندی کنید

برای مثال داروها را با وسایل ریز آشپزخانه داخل یک جعبه نگذارید. چون موقع باز کردن کارتن، وسایل با هم قاطی شده، باعث گیجشدن شما میشود و تفکیک آنها کار سختی است.

از حوله و دستمالها برای محکم ماندن وسایل در جای خود و سر نخوردن آنها استفاده کنید. بهترین بستهبندی زمانیست که وسایل در جای خود با کمک چیزهای دیگر ثابت بوده، از فرو ریختنشان جلوگیری کنیم.بعد از پر شدن کارتن روی آن بنویسید مربوط به چه کسی است و محتویات آن چیست؟

با یک فلش قسمت روی جعبه را مشخص کنید.اگر وسایل شکستنی است، روی آن بنویسید "شکستنی با احتیاط حمل شود".

3- لباسها را داخل کارتنهای مخصوص قرار دهید.

این کارتنها دارای رختآویز و جالباسی بوده، بهراحتی میتوان لباسها را داخل آنها آویزان کرد. با این جعبهها هنگام بستهبندی در وقت صرفهجویی زیادی میشود.

دیگر مجبور نیستید لباسها را از چوبلباسی بیرون آورده، آنها را یک به یک تا کرده، داخل کارتن قرار دهید. به راحتی آنها را با همان شکل بدون چروک شدن داخل کارتن بگذارید. حتی میتوانید آنها را به صورت دلخواه بر اساس رنگ، ضخامت یا فصل تقسیمبندی کنید و هنگام ورود به خانه جدید، بهراحتی از کارتن در آورده، سریع و بدون زحمت داخل کمد قرار دهید.

4- وسایل ریز را داخل کارتنهای بزرگ و وسایل بزرگ را داخل کارتنهای کوچک قرار دهید

هنگام بستهبندی، وسایل کوچک را داخل کارتنهای بزرگ و وسایل بزرگ را داخل کارتنهای کوچک قرار دهید. چون از نظر علم فیزیک احتمال شکستن وسایل سنگین در وسط جعبههای بزرگ بیشتر است. این قانون در مورد اکثر چیزها به جز کتاب صادق است. اگر یک کارتن بزرگ را از کتابهای کوچک پر کنید، وزن زیادی پیدا کرده، فوقالعاده سنگین و حمل آن سخت خواهد شد.

همچنین وسایل سنگین را کف کارتن قرار داده و وسایل سبکتر را بالاتر بگذارید.

به یاد داشته باشید هنگام حملونقل، فشار آوردن به یک جعبه پر، باعث شکستن وسایل داخل آن میشود.

5- بگذارید وسایل خرتوپرت داخل دراور باقی بماند

اگر در داشتن کارتن خالی محدودیت دارید یا انتقال وسایل دراور به کارتن برایتان مشکل است، در صورتی که داخل کشوها وسایل شکستنی نیست، بگذارید وسایل داخل کشو باقی بماند. کشوها را با چسبنواری به بدنه کمد یا دراور محکم کنید.

6- بشقابها را نزدیک لبه کارتن قرار دهید

بسیاری از افراد بشقابها را ته جعبه میگذارند اما اگر آنها را نزدیک لبه قرار دهید، احتمال شکسته شدنشان کمتر است. بشقابها را داخل روزنامه بپیچید. ته کارتن و گوشههای جعبه وسایل دیگر قرار دهید تا بشقابها سر جای خود محکم و ثابت بمانند و جابهجا نشوند.