تدوین نظام کنترل و بازرسی

شمار نشریه : 186

دکتر حمید بدیعی، دبیر اول هیئت رئیسه:

ما دفاع از حقوق بهرهبردار را جدای از حیثیت حرفهای همکارانمان نمیدانیم؛ بلکه اعتقاد راسخ داریم حیثیت حرفهای مهندسان کشور با منابع بهرهبرداران گره خورده است. هر آینه تا زمانی که به منافع بهرهبرداران بیتوجهی در کشور صورت گیرد ما نمیتوانیم از جایگاه مهندسان و مهندسی کشورمان دفاع قانعکنندهای داشته باشیم. ما باید به سه نظام التفات جدی داشته باشیم: نظام فنی، نظام اجرایی و نظام کنترلی. از نظر نظام فنی کم و کاستی در کشور نداریم و حقیقتش را خواسته باشید زیاد هم داریم! در رابطه با نظام اجرایی، مقداری موازی کاری و تعدد مراکز تصمیمگیری در کشور وجود دارد که با تعامل بیشتر و دقت نظر جدی تر میتوان این نقص را به سادگی و در کوتاه زمان برطرف کرد. اما چیزی که کمتر مورد توجه بوده و شورای مرکزی آن را به عنوان موضوعی اساسی در این اجلاس دنبال میکند تا به طور وسیع در کشور عملیاتی شود تدوین یک نظام دقیق کنترلی است تا کلیه مواردی که مربوط به پروسه تولید یک ساختمان میشود، از مطالعات اولیه طرح تا تمام جزئیات اجرایی کار، تحت یک نظام کنترلی دقیق قرار گیرد. فرمول این کار هم «ایجاد و تقویت شرکت های کنترل و بازرسی» است که باید درعینحال که عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی هستند مورد اعتماد شرکتهای بیمه باشند. شرکتهای بیمه به موجب ماده 168 قانون برنامه پنجم که بیمه کیفیت ساختمان را الزامی کرده باید به اتکا اعتمادی که به این شرکتهای کنترل و بازرسی دارند به صنعت ساختمان ورود کنند و در واقع مدافع حقیقی و عملیاتی بهرهبرداران باشند.