هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

از سازمان حمایت می‌کنیم

سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس:

مجموعه نظام مهندسی در فراز و نشیبهای مختلف، رشد خوبی داشته اما متأسفانه به شأن و جایگاهی که مورد انتظار است هنوز نرسیده است زیرا تمامی ابعاد قانون که نزدیک به 20 سال از تصویب آن میگذرد هنوز اجرایی نشده است. امیدواریم همانطور که در چند سال اخیر روند رو به رشد آن سرعت گرفت و کیفیت کارها ارتقاء پیدا کرده در ادامه هم اینطور پیش برود. فکر میکنم با توجه به تصویب چشمانداز و برنامه بلندمدت، این سازمان بتواند در سال 1393 با قوت و قدرت کار را پیش ببرد.

ما هم در کمیسیون عمران مجلس قطعاً و حتماً کمک خواهیم کرد تا فعالیتهای سازمان با قدرت و قوت پیش برود و در حمایت از نظام مهندسی و مجموعه مهندسان و تأمین منافع ملی و مردم تلاش حداکثری را خواهیم داشت و در همین راستا هم بحث بازنگری و اصلاح قانون را در دستور کار داریم. امروز از مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور ایجاد اشتغال است و در حوزه خدمات فنی و مهندسی هم نیروی متخصص و جوان لازم را داریم و هم ظرفیت آن وجود دارد لذا میتوان با توجه به همین بخش و رونق صادرات آن تا حدی این امر را تحقق بخشید. در بحث صدور و توسعه خدمات فنی و مهندسی مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها در یک تفاهم و تعامل جمعی پرداخته شود. صدور خدمات فنی و مهندسی در کنار ایجاد اشتغال، زمینه انتقال فناوری، تجربه و نیز تعامل بینالمللی را فراهم میکند و ما به عنوان خادم مردم در مجلس شورای اسلامی مطالبه کننده و پیگیر این امر هستیم و عدم اجرای قوانین در این زمینه را نظارت و پیگیری خواهیم کرد.