هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

یک قانون برای همه ساخت‌وسازها

مهندس حسن سعادتمند

رئیس هیئتمدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

ما پیمانکاران اعتقاد داریم باید نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شود تا شرکتهای پیمانکاری که رتبه بندیشان را از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میگیرند و صلاحیتشان در آنجا احراز میشود بتوانند به عنوان مجری ذیصلاح فعالیت کنند تا کار از چنددستگی خارج شود و هر ساخت و سازی فارغ از منابعش از یک قانون و یک مجموعه واحد تبعیت کند. نظام فنی و اجرایی کشور باید زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور باشد تا پروژههای عمرانی که اعتبارات دولتی میگیرند و حتی ساخت و سازهای خصوصی کشور را هم شامل شود. یعنی پروژههای عمرانی، فارغ از اینکه اعتباراتشان از کجا تأمین میشود باید از یک مجموعه قوانین تبعیت کنند. در صورتی که ما الآن قوانین نظام مهندسی، قوانین ادارات کل راه و شهرسازی، بخشنامههای پروژههای عمرانی دولتی و ... را داریم که اینها بعضاً با هم  تفاوت یا مغایرت دارند. ما از آقای دکتر نوبخت و آقای دکتر آخوندی به شکل جدی این موضوع را خواستار شدهایم. با توجه به شناختی هم که از آقای مهندس ترکان و مجموعه مدیران سازمان نظام مهندسی وجود دارد با این موضوع اصلاً مخالفتی نخواهند داشت و استقبال خواهند کرد. ما در این زمینه راهحل داریم و آنها را ارائه خواهیم کرد. کما اینکه در بازنگری قانون نظام مهندسی هم خیلی حرف داریم، چون در 18 سال گذشته بازخوردهایی زیادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گرفتهایم. در مقطع ارائه تجدیدنظر اخیر به مجلس هم تلاش کردیم که به آن شکل تصویب نشود و خوشبختانه هنوز نشده است. ما اعلام آمادگی هم کردهایم که در این زمینه کمک کنیم. انشاءالله شرایطی فراهم شود تا در فضایی کاملاً تخصصی و فارغ از جریانات سیاسی مشکلات فنی کشور را حل کنیم.