هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازسازی شگفت‌انگیزترین جوامع باستانی ایران

هیئت باستانشناسی شهر سوخته بالأخره پس از 4 سال وقفه آمادگی پیدا کرد تا پس از 22 فصل کاوش توسط هیئتهای ایرانی و ایتالیایی دوباره راهی محوطه 5 هزارساله شهر سوخته شوند. محوطهای که باستانشناسان توانستهاند بخشی از مهمترین اطلاعات و دستاوردهای باستانشناسی  را از دل آن بیرون بکشند و به دنیای امروز معرفی کنند. حالا قرار است در قالب گروههای باستانشناسان، متخصصان ژئوفیزیک، پالئوپاتالوژیک، گیاهشناسان و جانورشناسان به بازسازی زوایای مختلف جامعه باستانی شهر سوخته بپردازند.

 «سید منصور سجادی» سرپرست هیئت باستانشناسی شهر سوخته و دهانه غلامان در رابطه با ساختار هیئت باستانشناسی و اهداف این فصل از کاوش میگوید: «طی مذاکراتی که با روسای پژوهشگاه و پژوهشکده باستانشناسی صورت گرفت قرار شد مهرماه امسال با مساعدتی که قرار است توسط جلیل گلشن، رئیس پژوهشگاه و حمیده چوبک رئیس پژوهشکده باستانشناسی انجام بگیرد فصل جدید کاوشها در شهر سوخته با هدف بازسازی جامعه باستانی شهر سوخته آغاز شود».سجادی همچنین در بخش دیگر از صحبتهای خود به انتشارات و چاپ مجموعه مقالات و کتابهای مربوط به شهر سوخته پرداخت و گفت: «همواره یکی از اهداف اصلی هیئت باستانشناسی شهر سوخته و دهانه غلامان انتشار گزارشها پس از کاوشها بوده است. درحالحاضر در تلاش هستیم که 10 جلد از گزارشهای شهر سوخته را آماده کنیم که مربوط به گورستان و بخشهای صنعتی و یادمانی این شهر باستانی میشود.