هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بزرگ ترین رویداد نظام مهندسی

مهندس مهدی حق بین

نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی

برگزاری سالانه و منظم اجلاس هیئت عمومی مهمترین رویداد داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان است که نتایج آن در همه حوزههای نظام مهندسی ساختمان و همچنین حوزه ساختوساز و صنعت مسکن کشور اثر مستقیم دارد. مطابق قانون شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی، بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی، بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی، شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیئت عمومی ارائه میشود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استانها و ارائه طریق به آنها، شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیئت عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استانها ارائه میشود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب، اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیئت عمومی، بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامههای پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی، بررسی و تصویب نظامنامههای داخلی و نحوه اداره هیئت عمومی، تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استانها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان، بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامهها و پیشنهادات ارائهشده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیئت عمومی جزو وظایف هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.