نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بزرگ ترین رویداد نظام مهندسی

مهندس مهدی حق بین

نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی

برگزاری سالانه و منظم اجلاس هیئت عمومی مهمترین رویداد داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان است که نتایج آن در همه حوزههای نظام مهندسی ساختمان و همچنین حوزه ساختوساز و صنعت مسکن کشور اثر مستقیم دارد. مطابق قانون شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی، بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی، بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی، شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیئت عمومی ارائه میشود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استانها و ارائه طریق به آنها، شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیئت عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استانها ارائه میشود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب، اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیئت عمومی، بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامههای پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی، بررسی و تصویب نظامنامههای داخلی و نحوه اداره هیئت عمومی، تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استانها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان، بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامهها و پیشنهادات ارائهشده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیئت عمومی جزو وظایف هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.