سخنان نغز

شمار نشریه : 186

برای دنیایت آنچنان رفتار کن که گویا برای همیشه زندهای ، و برای آخرتت چنان رفتار کن که گویا فردا خواهی مرد.

 امام حسن مجتبی(ع)

 اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمیکاهد بلکه او را دلگرم ساختهایم  آن گونه باشد که ما میگوییم. 

ارد بزرگ

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست میارزد.

سقراط

اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشهای را بالا ببری .

دکتر علی شریعتی

خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد.

 زرتشت

ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیمودهایم، میتوانیم هدایت کنیم.

 اسکات پک