طنز

شمار نشریه : 186

 

ندانم خانه است اين يا كه قبر است

پدر میگفت : آه از اين گرانـــي

چــــه دشواراست اينجا زندگاني

پسر جـــان بعدازاين با نور كافي

بيا خاموش كــن لامپ اضافـــي

نكن يك كاســـه بيش از آب مصرف

كه خواهد رفت اين يارانه از كف

نكـــن روشن دگر گاز و سماور

اجـــــاق هيــــزمي داري بياور

الا اي نوجــــــوان استخواني

بيا عــــادت بكن بر سختجانی

پسر از پنــــد بابايش خروشيد

به ايشان گفت با فرياد و تهديد

در این منزل چرا بايد خميدن؟

بگو که تا به كي سختي كشيدن ؟

تمام كار ما امساك و صبر است

ندانم خانه است اين يا كه قبر است