هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام شما

چرا مسئولین تعاونیهای مسکن مهر را رها کردهاند - خریدار واحد مسکن مهری هستم که قیمت اولیه آن 16 میلیون تومان برآورد شده بود اما اکنون 26 میلیون تومان پرداخت کرده و هنوز واحدم را تحویل نگرفتهام. مسئولین شرکت تعاونی مربوطه در آخرین اقدام یک فقره چک به مبلغ 10 میلیون تومان از مالکان مطالبه و نزد خود نگه داشتهاند.در توجیه این کارشان میگویند این چک برای تضمین دریافت مابهالتفاوت قیمتهاست. چرا مسئولین تعاونیهای مسکن مهر را به حال خود رها کردهاند تا هر جور میخواهند منافع خودشان را تأمین کنند.

زارعی

قوانین ساختوساز سلیقهای است - برای ساختمان تازهساخت خود با هماهنگی مهندس ناظر اقدام به لولهکشی آب به صورت توکار نمودم. پس از انجام کار و گچ خاک کردن ساختمان، مهندس ناظر جدید به این سیستم لولهکشی ایراد وارد نموده و از دادن پایان کار خودداری میکند. به نظر میرسد قوانین ساختوساز سلیقهای است که مهندس ناظر آن را به دلخواه تغییر داده یا اجرا کند.

بنی اشرف

استفاده از آب شرب در ساختوساز- بعضی سازندگان برای کار ساختوساز و تهیه ملات و مصالح در پروژههای خود از آب شرب استفاده میکنند و شهرداریها نیز از این کار اطلاع دارند. با توجه به مشکل کم آبی لازم است مسئولان تدابیری بیندیشید تا پیمانکاران به جای استفاده از آب شرب لااقل از آب بهداشتی استفاده کنند و این مایه حیات را هدر ندهند.

استواری

نظام مهندسی به معماران تجربی اعتماد کند- سازمان نظام مهندسی باید از معماران تجربی در کنار مهندسان جوان برای ساختوساز استفاده کند چون تلفیق تجربه معماران با دانش روز مهندسی باعث میشود تا ساختمانهای با کیفیت و با عمر بالا داشته باشیم.

سامی