هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   186   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رکود در ساخت، رونق در مشارکت

این روزها خیلی از فعالان ساختوساز میخواهند بدانند سرمایهگذاری در این صنعت به شیوه مشارکت در ساخت چقدر به صرفه است؟ این شاید مهمترین سؤالی باشد که نه فقط فعالان بلکه سرمایهداران خرد و مالکان نیز به دنبال پاسخی روشن به این سؤال هستند.

مشارکت در ساخت طی سالهای اخیر ظرفیتهای بالایی را از خود نشان داده است، چرا که از یک سو، دردسرهای ساختوساز همچون افزایش هزینههای ساخت در پی افزایش قیمت مصالح و بروکراسی اداری شهرداری در طول مراحل ساخت را برای متقاضیان کمتر نموده و آنان را به سوی مشارکت در ساخت ترغیب میکند. از سوی دیگر با توجه به مدل های جدید ساخت در دنیا، بیشتر سازندهها هم ترجیح میدهند به جای اینکه در یک پروژه سرمایهگذاری کنند در چندین پروژه شرکت داشته و سرمایهگذاری کنند، با این شرایط سرمایه خود را تنها وقف یک پروژه نمیکنند.

اگر چه علیرغم جذابیت صنعت ساختوساز برای بسیاری از سرمایهگذاران، این روزها این صنعت در شرایط ویژهای به سر میبرد، با این وجود کسانی که به صورت حرفهای در این حیطه فعالیت میکنند ریسک شرایط را پذیرفته و همچنان مشغول دعوت و عقد قراردادهای جدید برای مشارکت در ساخت هستند.

حذف دردسرهای ساخت

یکی از سازندگان در استان البرز میگوید: افزایش دستمزد کارگران و قیمت مصالح ساختمانی همچنین افزایش مالیاتهای شهرداری نظیر تراکم و عوارض ساخت، از جمله مواردی است که باعث شده تا مالک خود را با دردسرهای ساختوساز گرفتار نکند. در نتیجه در حال حاضر بسیاری از مالکان که به یک یا دو واحد آپارتمان نیاز دارند خود را به درد سر نمیاندازند و از طریق مشارکت در ساخت، خانه میسازند. سید ابراهیم گودرزی اضافه میکند: با توجه به اینکه وضعیت ساختوساز به دلیل تعطیلی پروژههای عمرانی کند شده، فعلاً ترجیح میدهیم به صورت شخصی از طریق مشارکت در ساخت فعالیت کنیم.

یک مالک در محدوده منطقه 7 نیز که از طریق مشارکت در ساخت خانه شخصی میسازد، با اشاره به واگذاری ساخت آپارتمان به روش مشارکتی اظهار میکند: افزایش قیمت مصالح ساختمانی دستاویزی برای بساز بفروشان شده تا قیمت تمامشده ساختمان را بالا ببرند. درحالیکه مصالحی که پیمانکار در ساخت یک ملک به کار میبرد شاید درصد کمی از کل هزینه تمامشده را تشکیل دهد پس نباید تأثیر آنچنانی در بالا بردن نرخ ساخت داشته باشد اما این اتفاق میافتد. وی معتقد است: دولت باید نرخ تمامشده ساخت را به مردم اعلام کند تا کمتر متضرر شویم.

یکی از سازندگان فعال در محدوده شریعتی نیز دراینباره به پیام ساختمان میگوید: نزدیک 7 ماه است که بازار ساختوساز واحدهای مسکونی و تجاری با رکود مواجه شده است. طباطبایی میافزاید: ساخت و سازهای مشارکتی با توجه به شرایط موجود مثل سال گذشته با سود همراه نیست اما اگر مالکان به صورت مشارکتی ساختوساز کنند حتی سود بیشتری از سازنده میبرند. اگر چه برای سازندهها نیز به همین صورت است، با توجه به شرایط فعلی، بیشتر سازندهها ترجیح میدهند به جای اینکه در یک پروژه سرمایهگذاری کنند سرمایه خود را در چند پروژه به کار بگیرند در نتیجه با این مدل، ساختوساز به صرفهتر تمام میشود.

مشارکت در ساخت در شرایط رکود

یک سازنده مشارکت در ساخت در استان کرمانشاه نیز میگوید: نمیتوان آماری دقیقی از میزان رونق مشارکت در ساخت این استان اعلام کرد، ولی در کل با توجه به رکود فعلی نحوه مشارکت در ساخت در این استان به صورت متوسط است اما تمایل مردم نسبت به ساخت مشارکتی نسبت به گذشته بیشتر شده است. ناصر بابایی افزود: مالکینی هم که همه امور را خود به عهده گرفته و کمتر به مجری واگذار میکنند به دلیل بروکراسی اداری شهرداریها اجازه فعالیت مستقل ندارند و باید کار به مجری واگذار شود، در نتیجه ساختن به این شیوه به صرفهتر است.

شریفی سازنده دیگری در استان فارس میگوید: ما به صورت خصوصی فعالیت میکنیم اما در حال حاضر وضعیت خیلی خوب نیست. از طرفی قیمت مصالح خیلی بالاست و از طرف دیگر خرید و فروش آپارتمان راکد است. اگرچه قیمت   آپارتمان ها کمی شکسته شده اما همچنان برای ما به صرفه نیست که مشارکت در ساخت داشته باشیم.

به این ترتیب ادامه فعالیت مشارکتکنندگان در ساخت علیرغم رکود فعلی، بیانگر آن است که با توجه به استقبال از این شیوه حتی در شرایط رکود، در صورت رونق دوباره ساخت و سازها، میزان پروژههای مشارکتی بسیار چشمگیر خواهد بود، با این وصف متولیان امر میتوانند از طریق تقویت این مدل ساخت، قدرت ساختوساز را تحت شعاع قرار دهند تا رونق دوباره کار برای فعالان این صنعت و بازگشت سرمایهها به این صنعت را رقم بزند.